מצודות דוד, תהלים פרק צגפסוק א
ה' מלך. בימי המשיח יאמר הנה ה' מלך ולבש גאות להתגאה על הכל
לבש ה' עוז.
לבש כח והתאזר בו ר"ל עתה הראה כוחו
אף תכון.
אז יכירו הכל כי אף העולם אתה הכנת לבל תהי נוטה לפול:

פסוק ב
מאז. מאז בראת העולם
מעולם.
מטרם בראת העולם אתה הוא:

פסוק ג
נשאו וגו'. וחוזר ומפרש שנשאו קול על ישראל ליראם ולהפחידם
דכים.
שטיפת גליהם:

פסוק ד
מקולות. אבל יותר מקולות מים וגו' ויותר מן משברי ים יחזק ה' היושב במרום ולא יכלו להם:

פסוק ה
עדותיך. דברי הנביאים המעידים על התשועה המה נאמנים מאוד ויהיה לביתך נוי ויופי קדושה ותתמיד לאורך ימים ולא תחרב עוד:

הפרק הבא    הפרק הקודם