מצודות דוד, תהלים פרק צטפסוק א
ה' מלך. כאשר תתגלה מלכותו ירעדו העמים
יושב.
מלפני היושב על הכרובים שעל הארון תהיה הארץ נוטה לנפול ר"ל ליושבי הארץ תאחז חלחלה:

פסוק ב
ה' בציון. ה' אשר מעונתו בציון הוא גדול ורם על הכל וממנו יחרדו:

פסוק ג
יודו שמך. כלם יודו לשמך כי גדול וגו' :

פסוק ד
ועוז מלך. העוז הוא למלך אשר אוהב המשפט
מישרים.
התורה שהיא מישרים אתה כוננת
משפט וצדקה.
משפטי התורה ודבריה המצודקים הנתונים ביעקב מעשי ידיך המה :

פסוק ה
להדום רגליו. הוא בה"מ ואחז במשל כאלו ממכון שבתו השמים יורדים רגליו לנוח בבה"מ
קדוש הוא.
כי הוא קדוש וחלה הקדושה בהדום רגליו:

פסוק ו
משה ואהרן. ר"ל ראו גודל קדושתו כי הלא משה ואהרן היו מהגדולים ומהמיוחדים במשרתי ה' ושמואל היה מהגדולים ומהמיוחדים בקוראי שמו
קוראים.
הם היו קוראים לה' והוא היה עונה להם :

פסוק ז
בעמוד ענן. עם עמוד הענן בא ודבר אליהם על אשר שמרו עדותיו והחוק אשר נתן להם :

פסוק ח
אתה עניתם. עם כי אתה ענית להם בכל עת קראם ובעבורם היית נושא עון ישראל ועכ"ז נוקם היית על מעלליהם ולא ויתרת להם כלום כי משה ואהרן מתו על מי מריבה ושמואל לא האריך ימים על אשר לא הדריך את בניו כראוי ומכל זה נראה גודל קדושתו שאינו נושא פנים :

פסוק ט
רוממו. לזה רוממו וגו'
להר קדשו.
הוא בה"מ שעל הר המוריה:

הפרק הבא    הפרק הקודם