מדרש רבה, במדבר, פרק לב

ז [עושרם של בני גד וראובן - א]

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד
הלכה:
ג' מתנות נבראו בעולם זכה באחת מהן נטל חמדת כל העולם.
זכה בחכמה זכה בכל,
זכה בגבורה זכה בכל,
זכה בעושר זכה בכל.
אימתי?
בזמן שהן מתנות שמים ובאות בכוח התורה אבל גבורתו ועשרו של בשר ודם אינו כלום, שכן שלמה אומר: (קהלת ט) שבתי וראה תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן כי עת ופגע יקרה את כולם.
וכן ירמיה אומר: (ירמיה ט) כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל וגו'. ומתנות אלו, בזמן שאינן באין מן הקב"ה סופן להפסק ממנו.

שנו רבותינו:
שני חכמים עמדו בעולם
אחד מישראל ואחד מעובדי כוכבים.
אחיתופל מישראל,
ובלעם מאומות העולם
ושניהם נאבדו מן העולם.

וכן שני גיבורים עמדו בעולם, אחד מישראל ואחד מאומות העולם:
שמשון מישראל
וגלית מאומות העולם
ושניהם נאבדו מן העולם.

וכן שני עשירים עמדו בעולם, אחד מישראל ואחד מאומות העולם:
קרח מישראל,
והמן מאומות העולם.
ושניהם נאבדו מן העולם.

למה?
שלא היה מתנתן מן הקדוש ברוך הוא אלא חוטפין אותה להם.

וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל, לפיכך גלו תחלה מכל השבטים, שנאמר: (ד"ה א ה)ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה.

ומי גרם להם?
על שהפרישו עצמם מן אחיהם, בשביל קניינם.

מנין?
ממה שכתוב בתורה: ומקנה רב היה לבני ראובן וגו'.

ח [עושרם של בני גד וראובן - ב]

זה שאמר הכתוב: (תהלים עה) כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים.
(שם) כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים.

מהו כי לא ממוצא וממערב?
לא ממה שאדם יוצא ועמל בסחורה והולך ממזרח למערב נעשה עשיר, אפילו פורש בספינות והולך ממזרח למערב וחוזר על המדברות ועל ההרים, אינו נעשה עשיר.

מהו ולא ממדבר הרים?
אמר רבי אבא מרומניא:
כל הרים שבמקרא הרים הם חוץ מזה שהוא רוממות, שאין אדם מתרומם מן הדברים האלו.

מה הקב"ה עושה?
נוטל נכסים מזה ונותן לזה, שנאמר: כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים, לכך נקרא שמם נכסים, שנכסים מזה ונגלין לזה.

ולמה נקרא שמם זוזין?
שזזים מזה ונותנין לזה.
ממון, מה אתה מונה אינו כלום.
מעות, מה לעת, וכלשון הזה אתה דורש.

וכן חנה אומרת: (שמואל א ב) ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם.

מה אף מרומם?
באף שהוא מביא לזה מרומם את זה.

שאלה מטרונה אחת את רבי שמעון בן חלפתא:
לכמה ימים ברא הקב"ה את העולם?
אמר לה: לששת ימים, שנאמר: (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ.
א"ל: מאותה שעה ועד עכשיו מה עושה?
א"ל: יושב ועושה סולמות מעלה לזה ומוריד לזה, לכך נאמר: כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים.
תדע לך, כשביקש שיעשירו בני ראובן ובני גד הפיל את המדיינים לפני ישראל, כדי שיעשירו בני גד ובני ראובן מה כתיב למעלה, וישבו בנ"י את נשי מדין ואת טפם ואח"כ ומקנה רב, הא שהשפיל הקדוש ברוך הוא את המדיינים ורומם את ישראל לקיים מה שנאמר: כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים אלא כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים.

ט [העושה ממונו עיקר אינו רואה סימן ברכה]

דבר אחר:
ומקנה רב
זה שאמר הכתוב: (קהלת י) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.
לב חכם לימינו, זה יצר טוב שהוא נתון בימינו.
ולב כסיל לשמאלו, זה יצה"ר שנתון בשמאלו.

דבר אחר:
לב חכם לימינו, אלו הם הצדיקים שהן נותנין לבם לתורה שהיא מימין, שנאמר: (דברים לג) מימינו אש דת למו.
ולב כסיל לשמאלו,
אלו הן הרשעים שהן נותנין לבם להעשיר, שנאמר: (משלי ג) במשאלה עושר וכבוד.

דבר אחר:
לב חכם לימינו, זה משה.
ולב כסיל לשמאלו, אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות, שהן אומרים למשה: גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו.
אמר להם משה: אינה כלום, אלא עשו את העיקר עיקר, תחלה בנו לכם ערים לטפכם, ואחר כך וגדרות לצאנכם.
הוי,לב חכם לימינו, זה משה.
ולב כסיל לשמאלו, אלו בני ראובן ובני גד.
אמר להם הקב"ה: אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות, חייכם! אין בו ברכה עליהם נאמר: (שם כ) נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך.
וכן הוא אומר (שם כג) אל תיגע להעשיר מבינתך חדל.
ואיזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר: (תהלים קכט) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.

הפרק הבא    הפרק הקודם