רד"ק לדברי הימים א' פרק י

[י, ב]
וידבקו פלשתים -
כמו וידביקו.
וכן וידרכו את לשונם, כמו וידריכו.

[י, י]
וישימו את כליו וגו' ואת גלגלתו תקעו בית דגן -
ובספר שמואל: ואת גויתו תקעו בחומת בית שן, מה שלא נזכר שם נזכר הנה, כי גלגלתו תקעו בית דגון וגויתו תקעו עם גוית בניו בחומת בית שן ואנשי יבש גלעד גויתו וגוית בניו לקחו, אבל ראשו שהיה בבית דגון לא לקחו ואנשי יבש גלעד התעסקו בו, כי זכרו את אשר עשה עמהם שהושיעם, כשבא עליהם נחש העמוני.

[י, יב]
ויצומו שבעת ימים -
זכר לאותן שבעת ימים שנתן להם זמן נחש העמוני ובאותו זמן נושעו על ידי שמואל.

[י, יג]
על דבר ה' אשר לא שמר וגו' -
פירוש דבר עמלק.

[י, יד]
ולא דרש בה' וגו' -
ובספר שמואל אמר: וישאל שאול בה' ולא ענהו ה' ואחרי כן דרש באוב, כיון שדרש אחרי כן באוב נחשב לו כאלו לא דרש בה', שהרי השוה דרישת האוב ודרישה בה' ואף על פי שלא ענהו ה' היה לו לבקש פני ה' עוד ולשוב בתשובה שלימה לפניו ולא להוסיף על חטאתו פשע ולדרוש באוב.

הפרק הבא    הפרק הקודם