רד"ק לדברי הימים א' פרק יז

[יז, ה]
מאהל אל אהל וממשכן -
ר"ל וממשכן אל משכן, ולפי שאמר מאהל אל אהל סומך על המבין, ופירש:
מאהל אל אהל
וממשכן,
מאהל מועד אשר במדבר לגלגל,
ומגלגל לשילה,
ומשילה לנוב
ומנוב לגבעון,
ובכל אלה המקומות תחת היריעות היה הארון והמזבח, ואף כל הימים שהיה הארון בקרית יערים, היה המזבח בנוב ובגבעון.

[יז, ו]
את אחד שופטי ישראל -
במקומו, בספר שמואל את אחד שבטי ישראל, כי השופט והראש נקרא שבט, כמו לא יסור שבט מיהודה, שבט מישור שבט מלכותך.

[יז, ז]
מן הנוה -
גדרות הצאן נקרא נוה, כמו: נות הרועים וגדרות צאן.

[יז, ח]
ועשיתי לך שם כשם הגדולים -
כמו שאמר למעלה ויצא שם דוד בכל הארצות וה' נתן פחדו על כל הגוים.

[יז, י]
ולמימים וגו' -
בראשונה היו מכלים אותם ואף מימים שצויתי עליהם שופטים ג"כ היו מענים אותם, ואף על פי שהיו מושיעים אותם השופטים, לא היה להם מנוחה שלמה עד עתה.

[יז, טז]
עד הלום -
שהמלכתני ואני קטן ונבזה.

[יז, יז]
ותקטן זאת בעיניך -
עד שדברת אל בית עבדך.

למרחוק -
שהבטחת זרעי אחרי להמליכם עד עולם כמו שאמר: והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד העולם.

וראיתני כתור האדם המעלה -
כלומר הראיתני במעלה גדולה כתכונת האדם הגדול ואני שפל ונבזה.
ותור - הוא לשון תכונה.
וכן תורת האדם שאמר בספר שמואל.
וקרוב לו: נאוו לחייך בתורים שהם הפנינים המסודרים ומחוברים על סדר ותכונה.

[יז, כא]
לגרש מפני עמך אשר פדית ממצרים גוים -
זה היה לך שם גדולות ונוראות שפדיתם ממצרים וגרשת מפניהם גוים והם ז' אומות,
ובספר שמואל אמר: אשר פדית ממצרים גוים ואלהיו.

הפרק הבא    הפרק הקודם