רד"ק לדברי הימים א' פרק יח

[יח, ג]
חמתה -
בחמת הכהו כשהלך הדרעזר להציב ידו בנהר פרת שהלך לכבוש ולהציב גבולו בנהר פרת והוא היה גבול ארץ ישראל והיה בחמת, כי מלחמה היה לו עם תועו מלך חמת, כמו שאומר: כי איש מלחמות תועו היה הדרעזר, ובספר שמואל להשיב ידו, כלומר להשיב הארץ אליו.

[יח, ד]
וילכד דוד ממנו אלף רכב ושבעת אלפים פרשים -
ובספר שמואל אלף ושבע מאות פרשים ידמה כי לא מנה שם אלא השרים הגדולים אשר במחנה הדרעזר, ובזה הספר מנה כל הפרשים וכן לא זכר שם מנין הרכב והנה זכר אותם, וכן זכר שם הרגלים מה שלא זכר הנה.

ויעקר דוד את כל הרכב -
לפי שהיה אסור לו להרבות סוס, כמו שכתוב: לא ירבה לו סוסים.

ויותר ממנו מאה רכב -
כדי צרכו.

[יח, ו]
וישם דוד בארם דרמשק -
ר"ל כי שם נציבים ופקידים.
וכן אמר בספר שמואל וישם דוד נציבים בארם דמשק, ושם אומר ומבטח ומברתי, והנה אמר: ומטבחת ומכון, כי הערים היו נקראים בשני שמות וטבחת ומבטח אחד, אלא שהפכו האותיות.

[יח, יא]
הקדיש המלך דוד -
לבנין בית המקדש.

[יח, יב]
ואבשי בן צרויה וגו' -
יש לשאול כי בספר תהלים זוכר אותם בשם יואב ואומר: שנים עשר אלף.
והנה זכר אותם בשם אבישי ואמר שמנה עשר אלף,
וכן בספר שמואל י"ח אלף,
ובשני הספרים אומר אדום,
ובספר שמואל אמר ארם,

ונראה כי מלחמות אדום היתה כשהיתה מלחמות ארם, כי כן כתוב בתהילים: בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה ומארם ומאדום היו אלה שמנה עשר אלף, ואמר במקום אחר אדום, ור"ל ואשר עמהם והם ארם ובאמרו הנה כי אבישי י"ח אלף ובתהלים אמר יואב ואמר י"ב אלף, אבישי עשה המלחמה תחילה והכה בהם ששת אלפים ואחר כן יואב והכה בהם י"ב אלף, וזהו שאמר בתהלים וישב יואב כלומר אחרי אבישי וזכר הנה המלחמה כולה בשם אבישי, מפני שהוא היה תחילת המלחמה, ובספר שמואל זכר המלחמה בשם דוד שהוא העיקר.


הפרק הבא    הפרק הקודם