רד"ק לדברי הימים א' פרק יט


[יט, ד]
ויגלחם -
כמו שאמר בספר שמואל: ויגלח את חצי זקנם.

מדויהם -
לבושיהם מן מדו בד.

עד המפשעה -
פירש הערוה והוא מן אפשעה בה.
וכן כינה הערוה ברגלים גם כן ולא עשה רגליו, ובמקומו בשמואל עד שתותיהם והוא ג"כ כינוי לערוה.

[יט, ח]
ואת כל צבא הגבורים -
ר"ל כל הצבא והגבורים.

[יט, יח]
שבעת אלפים רכב וארבעים אלף איש רגלי -
ובספר שמואל שבע מאות רכב וארבעים אלף פרשים.
ומה שאומר בשמואל שבע מאות רכב, ר"ל שבע מאות רכב בחור ולא מנה שאר הרכב, ובזה הספר מנה כל הרכב שהיו שבעת אלפים ושם מנה הפרשים שהיו ארבעים אלף ולא מנה הרגלים, והנה מנה הרגלים ולא מנה הפרשים.

הפרק הבא    הפרק הקודם