רד"ק לדברי הימים א פרק ח

[ח, א]
ובנימין הוליד את בלע בכורו אשבל השני -
אמר אשבל השני ולא היה אלא שלישי, כי בני בנימין בלע ובכר ואשבל וכן אמר למעלה בלע ובכר, אלא לפי שלא זכר בכר אמר אשבל השני ולא זכר בכר הנה כמו שלא זכרו גם כן בסדר פנחס, אלא לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי, ובסדר ויגש אליו זכר עשרה בנים לבנימין ובסדר פנחס לא זכר כי אם חמשה, אולי הם היו ראשי משפחות לבנימין, לפיכך לא זכר הנה ג"כ בכר אע"פ שזכר אותם בספר הראשון, ובסדר ויגש גם כן זכר ארד ונעמן בבני בנימין ובסדר פנחס זכרם בבני בלע, ואפשר כי בסדר ויגש זכר בני הבנים עם הבנים או מה שזכר בסדר פנחס ויהיו בני בלע ארד ונעמן שקרא בלע שם בניו כשם אחיו גם שנה זכר השמות בסדר פנחס ממה שזכרם בסדר ויגש כמו שעשה בספר הזה ובזולתו בהרבה מקומות כמו שכתבתי.

ורז"ל אמרו:
כי אותם משפחות שחסרו בסדר פנחס כלו במדבר בדבר בלעם.
ומה יאמרו בבכר שלא זכרו בסדר פנחס ונזכר בזה הספר למעלה הוא ומשפחתו ומספרם שהיו בימי דוד.

[ח, ו]
ויגלום אל מנחת -
פירוש אלה ראשי האבות הגלו יושבי גבע אל מנחת, ואחר כן זוכר איזה מן הראשים שהגלום והם נעמן ואחיה וגרא, והגלות הזה לשון טלטול, כלומר הניעום וטלטלום ממקומם שהיה גבע אל מנחת, וכן גם גולה אתה לשון טלטול וכן כל לשון גלות אלא שרובם טלטול השבי.

[ח, ח]
ושחרים הוליד בשדה מואב -
שחרים זה הוא מתולדות בנימין ואף על פי שלא זכרו כמוהו רבים בספר, שהלך לגור בשדה מואב מפני הרעב או מפני מקרה אחר והוליד בן.

מן שלחי אותם -
והוא שם אשתו האחת, חשים השנית ובערא השלישית שלשתן נשיו, ואומר משלשתן הוליד ומן מן שלחו עומד במקום שנים, כאלו אמר מן שלחו אותם ומן חשים.

ואת בערא -
כמו מן בערא, כמו כצאתי את העיר שפירושו מן, וזכר תולדות שתי נשיו ולא זכר תולדות בערא, אולי לא היו נכבדים וראשים, כי אלה שזכר היו ראשי האבות כמו שאומר.

[ח, ט]
חדש אשתו -
היא שלחו אותם שזכר.

ויש מפרשים:
מן שלחו אותם מעת ששלח אותם שחרים, אותם שהגלה אותם ושאר ראשי האבות אל מנחת מעת ששלח אותם הלך הוא בשדה מואב והוליד שם מחשים ומבערא נשיו.

[ח, כז]
ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם -
מצאתי בדרש שזה אליה הוא אליה הנביא וארבע שמות היו לו ואלו השמות מפרשים עליו, כמו שכתוב בדרש ההוא, ומבני בנימין היה, כי אלה התולדות תולדות בנימין הם כמו שאמר, א"כ לדברי בעל הדרש הזה מנחם אינו אליהו.

ומצאתי ג"כ בסדר אליהו רבא בב"ר:
אמר להם אליהו רבותי עד מה אתם חולקים עלי, איני אלא מזרעה של רחל.
אמרו לו: תן סימן לדבריך.
אמר להם: לא כן כתוב בספר יחוס ואליה וזכרי בני ירוחם.

[ח, כח]
אלה ישבו בירושלים -
כי ירושלים מקצתה היתה לבנימין ומקצתה ליהודה ואלה שזכר עד עתה מבני בנימין ישבו בירושלים.

[ח, כט]
ובגבעון ישבו -
גבעון היתה עיר לבני בנימין כמו שאמר בספר יהושע, ואולי אבי גבעון זה בנה אותה ונקראת על שמו.
או שמו המיוחד היה יעזיאל כמו שזכר אותו למטה בפעם השנית בזכור זה היחס וקראו אבי גבעון, שהיה גדול העיר הנקראת גבעון, ובעל ונדב לא זכרם ובפעם השנית זכרם בעל ונר ונדב:

[ח, לב]
ואף המה נגד אחיהם -
אף על פי שלא היתה עיקר ישיבת אלו בירושלים גם הם ישבו עם אחיהם בירושלים.

[ח, לג]
ונר הוליד את קיש -
ובספר שמואל אמר כי אביאל אבי קיש ונר היה אחי קיש בן אביאל והיה אבי אבנר, וכן אמר בפסוק אחר אבנר בן נר דוד שאול והנה הוא אומר כי נר היה אבי קיש אבי שאול, ואף בפסוק שלמטה אומר וקיש ובעל נר ונדב ידמה כי אחים היו נר וקיש, וזה נוכל לאמר כי קרא נר לשם בנו קיש כשם אחיו.

ויתכן לפרש כי אביאל הוא נר ושני שמות היו לו וקרא שם בנו נר כשמו והוא אבי אבנר והוא שקרא נר שם בנו אבנר, ר"ל שם אביו שהוא שמו נר.

וכן מצאתי בדברי רז"ל בויקרא רבא:
אמר רבי שמעון בן לקיש:
כתוב אחד אומר: ונר הוליד את קיש וכתוב אחד אומר קיש בן אביאל, הא כיצד?
אביאל שמו ועל שהיה מדליק נרות במבואות האפלים נקרא שמו נר.

את יהונתן ואת מלכי שוע ואת אשבעל -
אבי נדב הוא ישבי שזוכר בספר שמואל וכן קורא אותו שם אבינדב כשמתו במלחמה, ואשבעל הוא איש בושת בן שאול, ובעל ובשת אחד, כי הבעל נקרא בשת כמו שנאמר: וינזרו לבשת.

וכן אומר שמה: מזבחות לבשת - מזבחות לקטר לבעל.
וכן גדעון נקרא ירובעל ונקרא ירובשת ולא ספר לנו הכתוב על מה נקרא שמו כן.
וכן בן יהונתן בשמואל זוכר אותו מפיבשת והנה מריב בעל, הנה בעל במקום בשת ומריב במקום מפי כי קרובים הם, כי המריבה על פה הוא ונקרא כן על ענין ידוע אצלם, לא נודע אצלנו.

[ח, לד]
ומריב בעל הוליד את מיכה -
מיכה זה ג"כ נזכר בספר שמואל שהיה בן מפיבשת.

[ח, לח]
ולאצל -
בצר"י.

בני אצל -
בפת"ח הצד"י מפרי ההפסק:

הפרק הבא    הפרק הקודם