רדק לשמואל א פרק יא


[יא, ב]
עין ימין -
עניין הסמיכות רוצה לומר עין צד הימין ופרש הפסוק כמשמעו.

ויש בו דרש:
אמר להם נחש: הביאו ספר תורה שהוא עין ימינכם ואעקר מתוכו: לא יבא עמוני בקהל ה'.

[יא, ה]
בא אחרי הבקר -
כמו שאמר למעלה: וגם שאול הלך לביתו כמו שפירשתי והיה מתעסק בצרכי ביתו, והיה בא אחרי הבקר עם האכרים.

[יא, ו]
ותצלח רוח אלהים -
רוח גבורה.

וכן תרגם יונתן:
ושרת רוח גבורא מן קדם ה' על שאול.

בשמעו -
כתיב בביונתן תרגם וקרי בכ"ף והענין אחד.

[יא, ז]
ואחר שמואל -
לפי שלא קבלו אותו כולם למלך אמר: ואחרי שמואל מי שלא ירצה לצאת אחרי יצא אחרי שמואל, כדי שיהיו זריזים לצאת.

[יא, ח]
בבזק -
שם מקום וכבר פירשנו בו פירוש אחר בספר מכלל, שהוא כמו באבנים, כלומר שלקח אבן מכל אחד ואז ידע בזה מספרם.

ותרגום:
כצרור אבן במרגמה היך בזקא דכיפא בקלעא.

ובמדרש:
ויפקדם בבזק ויספרם בטלאים –
כד אינון מסכנין באילין בזקי' כד אינון עתירין באילין אמריא:

[יא, ט]
בחם השמש -
כתיב בביונתן תרגם וקרי בכ"ף והענין אחד.

[יא, יא]
באשמורת הבקר -
משלש משמרות שמחלקים הלילה השומרים, כמו שנאמר בדבר גדעון ושאול בא אל מחנה עמון באשמורה השלישית, שהיה אשמורת הבקר.

ויפוצו -
הוי"ו כוי"ו ביום השלישי וישא אברהם את עיניו והדומים לו, כלומר מה שנשארו מהם שלא הכום, כי נפוצו הנה והנה.

שנים יחד -
כתרגומו:
תרין דערקין כחדא.

[יא, יב]
שאול ימלוך עלינו -
בתמיה?!

ויונתן תרגם:

מא דין דמבסר למימר לא כשר שאול לממלך עלנא.

[יא, יד]
ונחדש שם המלוכה -
לפי שבפעם הראשונה מקצתם בזוהו ואמרו: מה יושיענו זה עכשיו נתרצו כולם מפני התשועה שבאה על ידו במלחמת נחש, ואמר שמואל לחדש המלוכה בגלגל לכבוד הארון ואהל מועד שהיו שם מתחלה כשבאו לארץ, לפיכך היו מכבדים אותו המקום אף על פי שעתה לא היה שם כי בנוב היה.

הפרק הבא    הפרק הקודם