רלבג למלכים א פרק ט

[ט, ח]
והבית הזה יהיה עליון

רוצה לומר, והבית הזה אשר היה עליון, כטעם אמרו: ככה יעשה איוב כל הימים, הרצון בו, ככה היה עושה איו8ב, וכן כתיב בספר דברי הימים, שנאמר שם: והבית הזה היה עליון.

כל עובר עליו ישום ושרק

רוצה לומר, שכל עובר עליו מהנכרים יהיה תמה ומשומם וישרוק בשפתיו על זה מרוב ההתפעלות, ויכירו כלם כי זה היה בחטא ישראל; כי השם יתברך יביא על ישראל מהרעות אז, מה שיוכר בו לכל כי עונותיהם הטו אלה. הלא תראה כי נבוכדנצר כאשר החריב בית המקדש שלח רב טבחים לירמיה כמו שכתוב בספר ירמיה, ואמר לו: ה' אלהיך דבר את הרעה הזאת אל המקום הזה ויבא ויעש ה' כאשר דבר כי חטאתם לה' ולא שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה.

[ט, יא]
נשא את שלמה

הוא מענין ארוחה ומשאת, כטעם אם נשאת נשא לנו; או יהיה הרצון בזה שהוא רומם ונשא בזה שלמה, שהעביד עצמו לעשיית מלאכתו.

אז יתן המלך שלמה לחירם עשרים עיר בארץ הגליל

כבר נזכר בספר דברי הימים כי חירם נתן גם כן לשלמה עיירות הושיב בהם את בני ישראל. וראוי היה להיות כן, כי לא יתכן למלך למעט ארץ ישראל.

[ט, יג]
ארץ כבול

רוצה לומר, ארץ חול שאינה עושה פירות.

[ט, טו]
וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה

הרצון בזה, כי זה דבר המס אשר העלה המלך שלמה, לבנות כל אלו הבנינים שזכר שבנה שלמה; והנה המס הזה היה כל העם הנותר מן האמורי החתי והפרזי החוי והיבוסי אשר לא מבני ישראל המה רוצה לומר, שלא נתגיירו, הנה ביניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם, הנה העלם כלם שלמה למס עובד והם עבדו אותן בבניינים האלו. אך מבני ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם היו אנשי מלחמה כשיצטרך, והם היו עבדי שלמה המשרתים לפניו, והם היו שהיו שריו – רוצה לומר השרים הממונים תחת משנה המלך, והיו שרי רכבו והיו פרשיו. והנה היו אלו הבניינים בנין בית ה' ובנין בית המלך, ובנין המלוא שהיה סביב ציון, כי דוד בנה מן המלוא ולפנים, כמו שכתוב בספר שמואל ונשאר המלוא בלתי בנוי, והוא המקום שהיו נאספים שם ישראל, ולזה נקרא מלוא, כטעם: קראו מלאו ואמרו, ובנין חומת ירושלים כי מעתה נתקדשה לאכל קצת הקדשים תוך החומה, כמו שנזכר בתורה ובנין עיר חצור ומגדו וגזר - כי פרעה מלך מצרים שרף אותה באש, ולזה הוצרך שלמה לבנותה.

[ט, טז]
שלוחים

רוצה לומר, מנחה ובנין בית חורון התחתון והעליון כמו שנזכר בספר דברי הימים, ובנין עיר בעלת, ובנין עיר תדמור שהיה במדבר בארץ רוצה לומר, שהיה צדה אחד למדבר וצדה האחר לארץ, עבודה - ובנין כל ערי המסכנות - והם ערי האוצרות כטעם: בא אל הסוכן הלז וכן נזכר בספר דברי הימים, כי הערים ההם בנה שלמה בחמת ובנין כל הערים ששם בהם שלמה הרכב אשר לו, ובנין כל הערים שהושיב בהם שלמה פרשיו, וכל מה שהיה רצון שלמה לבנות בירושלים וביער הלבנון ובכל ארץ ממשלתו.

[ט, כג]
אלה שרי הנצבים

רוצה לומר, הממונים תחת הנציבים שהיו ממונים על כלם.

חמשים וחמש מאות הרודים בעם העושים במלאכה

כבר זכרנו במה שקדם, שכבר היה על השלשת אלפים ושלש מאות הרודים בעם העושים במלאכה שלש מאות מֵהַגֵרִים שנשארו ממספרם, כמו שנתבאר ממה שנזכר ממספרם בספר דברי הימים. והנה היו שם עוד ממונים עליהם מאתים וחמשים איש, כמו שנזכר בספר דברי הימים בזה המקום. ואפשר שאלו המאתים וחמשים איש היו מישראל, והיו ממונים על כלם, ולזה מנאם בספר דברי הימים אחר זכרו המעלה ההיא משים שלמה לבני ישראל, והוא אמרו: כי המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו ואלה שרי הנצבים אשר למלך שלמה חמשים ומאתים הרודים בעם.
ואפשר שבבנין בית המקדש לא היו אלא שלש מאות, ואולם בשאר הבנינים ששם העושים במלאכה מפוזרים פה ופה, הוכרח להוסיף על הרודים במלאכה הממונים על הממונים מאתים וחמשים איש, ולקחם מהגרים בעצמם, בדרך שלא נשארו הרודים אשר תחתיהם כי אם שלשת אלפים וחמשים.

[ט, כד]
אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה

כבר ביאר בספר דברי הימים כי לא רצה שלמה שתשב לו אשה בבית דוד מלך ישראל כי קדש המה אשר באה אליהם ארון ה'.

אז בנה את המלוא
ידמה שלצורך בת פרעה בנה המקום ההוא, להיות שם בית לבת פרעה.

[ט, כה]
והעלה שלמה שלש פעמים בשנה עולות ושלמים

כבר ביאר בספר דברי הימים, שזה היה בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא זכר שם כי אם עולות - אחשוב שהם היו בעבור הצבור ובזה המקום זכר השלמים עמהם, שהיה שלמה מעלה שם באלו המועדים בעבור החגיגה והשמחה שהוא מחוייב בהם. והם היו באים בעבור עצמו; או היה מרבה עליהם כל כך, שהיו מספיקים לכל ישראל.

והקטיר אתו אשר לפני ה' –
רוצה לומר, שהיה מביא משלו קטרת הסמים אשר יקטירו על המזבח הזהב.

ושלם את הבית
רוצה לומר, שהיה משלים משלו ענין התמידין בכל יום, המוספין לשבתות ולחדשים, כמו שנזכר בספר דברי הימים, וידמה שכמו שבנה שלמה הבית משלו, כן רצה שתהיינה עבודותיו כל , והוא התנדב זה בעבור ישראל; ולזה יהיה הרצון באמרו: ושלם את הבית שכל מה שיצטרך לבית הזה היה עושה שלמה משלו, כמו שמן למאור ולחם הפנים אשר על שלחן הזהב.

[ט, כו]
ואני עשה המלך שלמה

רוצה לומר, ספינה.

[ט, כז]
אנשי אניות יודעי הים

רוצה לומר, אנשים בקיאים בהנהגת האניות ובקיאים במקומות הים, להתישר אל המקום אשר ירצו ללכת אליו.

[ט, כח]
ויבאו אופירה

שם היה מקום לזהב יזוקו אותו ממנו, רוצה לומר, כי שם היה מחצב לזהב.

הפרק הבא    הפרק הקודם