רלבג ליהושע פרק יב
חלק רביעי
ואלה מלכי הארץ. עד סוף הספר.
[יב, א-ז]
זכר תחלה מה שנעשה ע"י משה מזאת המלחמה, ואמר בזה תחלה אשר הכו בני ישראל והנה ראוי שייחס זה למשה עמה, כי על ידו נעשה, ולזה זכר בסוף כי משה עבד ה' ובני ישראל עשו זה. והנה לא הזכיר בזה תחילה שם משה, להורות כי משה, שאף על פי שגדלה מעלתו מאד, הנה היה נצוח אלה המלכים בזכות ישראל, מצד ברית השם יתעלה כרות עם אבותיהם, כמו שנזכר בתורה, ואחר זה זכר מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה ושכבר נתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלקותם לפי האופן הנזכר בתורה.


הפרק הבא    הפרק הקודם