רלבג ליהושע פרק כ

[כ, ב]
ואחר זכר שכבר נתנו ערי מקלט מעבר לירדן, כמו שבאה המצוה בזה בתורה ולא נצטרכנו לפרש בזה המקום דבר זו המצוה, לפי שכבר פירשנו זה בבאורינו לדברי תורה. ונתנו גם כן ללוים ערים לשבת ומגרשיהם לבהמתם כמו שנזכר בתורה וזה גם כן היה על פי השם יתברך, ובזה נשלם ללוים מה שאמר: אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, כי היו מפוזרים בכל השבטים.

הפרק הבא    הפרק הקודם