רלבג לשמואל א' פרק כו

[כו, ה]
ושאול שוכב במעגל -
רוצה לומר במחנה, והוא היה בדמות עגול, למען יראו הבאים אליהם מכל הצדדים.

[כו, י]
חי ה' כי אם ה' יגפנו -
רוצה לומר להמיתו בלא עתו על צד העונש. או יומו יבא ומת, רוצה לומר הקץ המוגבל לו לחיות, כי זה הקץ מתחלף לפי עת הלידה. או במלחמה ירד ונספה, רוצה לומר שהוא בעצמו מצד בחירתו יסבב שימות בלא עתו; וזה כי מי שלא בא עתו עדין, הנה יתכן בבאו במקום הסכנה שימות בלא עתו. וכבר זכרו זה בעלי חכמת משפטי הכוכבים בספריהם, והוא עוד דעת תורתנו השלמה ולזה צותה לעשות מעקה לגגים למלט הבאים שם מהנפילה.

[כו, יג]
ויעמד על ראש ההר מרחוק רב המקום ביניהם -
הנה עמד על ראש ההר, כדי שיהיה קולו יותר נשמע, כי היה רוצה לדבר אל שאול מרחוק למלט עצמו מהסכנה, אם יסכימו לרדוף אחריו.

[כו, יט]
אם ה' הסיתך בי ירח מנחה -
אמר זה כי אם היה נסיבה מאת ה' יתברך, הנה יהיה זה לחטא דוד, ולזה אמר שה' יתברך ירח מנחה ממנו ויהיה בה נרצה לה' יתברך.

כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' וגו' -
אמר זה לפי שמן המסבבים שירדפהו שאול, יהיה סיבה שיצא דוד מכל ארץ ישראל למלט את נפשו מיד מלך ישראל, וילך לו בין עובדי עבודת אלילים.

[כו, כא]
הנה הסכלתי ואשגה הרבה מאד -
הרצון בו כי בזולת מה שגמלתני עתה מן הטובה, הייתי משועבד מאד לבלתי רדוף אותך, כמו שנתבאר מענין כריתת דוד את כנף המעיל אשר לשאול, ולזה היה סכלות רב ממני ושגגה. אמנם הסכלות היא שכבר נתפרסם לי עוצם השגחת השם יתברך עליך, ולזה היה ראוי שנסיר מלרדפך, ואולם השגגה היא שלא זכרתי מה שגמלתני מן הטובה, בנפלי בידך בהיותי במערה.

הפרק הבא    הפרק הקודם