רלבג לשמואל א' פרק לא

[לא, ד]
פן יבאו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי -
היה ירא שימיתוהו באכזריות גדולה מפני שהוא השחית בהם, ולזה בחר שימות ביד אוהביו.

ויקח שאול את החרב ויפל עליה -
ידמה מזה המקום שכחש העמלקי שאמר לדוד שכבר הרג שאול, ואולם אמר זה למצא חן בעיני דוד, כי יודע היה שנאת שאול אל דוד; ואפשר כי לא מת שאול בנפלו על חרבו, והשלים להמיתו זה הגר העמלקי כמו שספר לדוד, והוא יותר נכון לפי מה שאחשוב.

הפרק הבא    הפרק הקודם