רשי, בראשית פרק כג

ג (א) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים -
לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו.
בת מאה כבת עשרים לחטא.
מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת עונשין, אף בת מאה בלא חטא.
ובת עשרים כבת שבע ליופי:
שני חיי שרה -
כלן שוין לטובה:

(ב) בקרית ארבע -
על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן שישי ותלמי ואביהם.

דבר אחר:
על שם ארבעה זוגות שנקברו שם איש ואשתו:
אדם וחווה,
אברהם ושרה,
יצחק ורבקה,
יעקב ולאה:

ויבא אברהם -
מבאר שבע:
לספוד לשרה ולבכתה -
ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה:

(ד) גר ותושב אנכי עמכם -
גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם.

ומדרש אגדה:
אם תרצו הריני גר, ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי הקב"ה (לעיל יב ז) לזרעך אתן את הארץ הזאת:
אחזת קבר -
אחוזת קרקע לבית הקברות:

(ו) לא יכלה -
לא ימנע.
כמו: (תהילים מ יב) לא תכלא רחמיך.
וכמו (לעיל ח ב) ויכלא הגשם:

(ח) נפשכם -
רצונכם:
ופגעו לי -
לשון בקשה, כמו (רות א טז) אל תפגעי בי:

(ט) המכפלה -
בית ועליה על גביו.

דבר אחר:
שכפולה בזוגות:
בכסף מלא -
אשלם כל שוויה, וכן דוד אמר לארונה (דברי הימים א' כא כד) בכסף מלא:

(י) ועפרון ישב -
כתיב חסר, אותו היום מנוהו שוטר עליהם, מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה:
לכל באי שער עירו -
שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה:

(יא) לא אדני -
לא תקנה אותה בדמים:
נתתי לך -
הרי הוא כמו שנתתיה לך:

(יג) אך אם אתה לו שמעני -
אתה אומר לי לשמוע לך וליקח בחנם, אני אי אפשי בכך, אך אם אתה לו שמעני הלואי ותשמעני:
נתתי -
דונא"י בלע"ז [נתתי] מוכן הוא אצלי והלוואי נתתי לך כבר:

(טו) ביני ובינך -
בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום, אלא הנח את המכר ואת מתך קבור:

(טז) וישקל אברהם לעפרן -
חסר וי"ו, לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין, שנאמר (פסוק טז) עובר לסוחר, שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקום ששקליהן גדולים שהן קנטרין, צינטינייר"ש [מטבעות של מאה] בלע"ז:

(יז) ויקם שדה עפרון -
תקומה הייתה לה שיצאה מיד הדיוט ליד מלך.
ופשוטו של מקרא: ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו':

(יח) בכל באי שער עירו -
בקרב כולם ובמעמד כולם הקנהו לו.

הפרק הבא    הפרק הקודם