רשי, מלכים ב פרק י


פרק י, א
ואל האומנים אחאב. אומנים את בניו.

פרק י, ב

ואתכם הרכב והסוסים. ויש בכם כח להלחם.

פרק י, ד

שני המלכים. יורם ואחזיהו.

פרק י, ו

ובני המלך שבעים איש את גדולי העיר וגו'. כל זה כתב בספר, ואני יודע חשבונם, שבעים איש והם עם גדולי העיר המגדלים אותם.

פרק י, ז

בדודים. סירות.

פרק י, ח

צבורים. חמרין, דגורין, מונטי"ס בלע"ז.

פרק י, ט

צדיקים אתם. כולכם בעיניכם צדיקים, ומחזיקים אותי בחזקת רשע, על שהרגתי את המלך, ועתה ראו, הנה אני קשרתי על אדוני ואהרגהו, את כל אלה מי הכה, אני לא הרגתים, אך מאלה תדעו אפוא, כי גזרת המלך היא עליהם, וההורגם צדיק הוא, ומקיים את מצות המקום.

פרק י, יב

בית עקד הרועים. [תרגום] בית כנישת רעיא. עקד. לשון קשר, מקום אסיפת רועים.

פרק י, יג

ובני הגבירה. איזבל.

פרק י, טו

ויאמר אליו. יהוא. היש את לבבך ישר. ושלם מה שאני עושה, כאשר לבבי שלם עם לבבך. ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך. ואחוז בה, והעלני אליך אל המרכבה.

פרק י, יט

בעקבה. במרמה, לשון (בראשית כז לו,) ויעקבני.

פרק י, כ

קדשו עצרה. הכריזו אסיפה, להיות נעצרים לבית הבעל.

פרק י, כב

על המלתחה. תרגם יונתן: לדממנא על קומטריא. ארגזים וקופסאות, שכורכין בתוכן וגונזין תכשיטי עובדי הבעל.

פרק י, כד

נפשו תחת נפשו. נפש השומר תחת הנפש הנמלט.

פרק י, כה

וישלכו. [תרגום] ורמו רהטיא וגבריא קטילין, השליכו חללים את עובדי הבעל.

פרק י, כז
למחראות. לשון בית הכסא, וכן (ישעיהו לו יב,) לאכול את חוריהם.

פרק י, כט

רק חטאי ירבעם וגו'. מדאגה שלא תשוב הממלכה לבית דוד, כמו שנתירא ירבעם.

פרק י, ל

ויאמר ה' אל יהוא. ביד יונה. בני רבעים. ארבע דורות, תחת שהשמדת את בית אחאב, שמלכו ארבע דורות, עמרי, ואחאב, ואחזיה, ויהורם.

פרק י, לב

לקצות. כמו (בראשית כז מו,) קצתי בחיי.

הפרק הבא    הפרק הקודם