רשי, מלכים ב פרק יא


פרק יא, ב
בחדר המטות. בעליית בית קדשי הקדשים, כמה שהוא אומר (לקמן פסוק ג,) ויהי אתה בית ה' מתחבא וגו'. עליו אמר דוד (תהלים כז ה, ) 'כי יצפנני בסכה יסתירני בסתר אהלו'. וקורא אותה חדר המטות, על שם (שיר השירים א יג,) 'בין שדי ילין', וזהו שיסד רבי אליעזר, נפץ חדר המטות, חורבן ביתך יכפר עליהם.

פרק יא, ד

לכרי. שרי המאות לגבורים, ושרי מאות לרצים. ולשון כרי שלא אמר לכרים, שם דבר של קבוצת הגבורים, ברני"ר בלע"ז. ויכרות להם ברית. שיהיו בעזרתו, להמליך את בן המלך.

פרק יא, ה

השלשית מכם באי השבת. המשמרות היו מתחדשות ובאות בשבת, משמרות כהונה ולויה, אחת נכנסת ואחת יוצאת, וצוה את המשמר הנכנס להתחלק לשלשה חלקים, השלישית בבית המלך, לשמור שלא יעמוד איש על המלך להרגו. והשלישית בשער סור הוא שער המזרחי שבעזרה שער הסירה. והשלשית בשער הרצים. אף הוא משערי העזרה. ויונתן תרגם, בתרעא דבתרוהי תרעא רהטיא. ושער הרצים, דרך שם באין מבית המלך לבית המקדש, כמה שנאמר בסוף הענין, ואותו שער העזרה שנאמר אחריו שער הרצים, קראו בדברי הימים (ב כג ד,) שער הספים.

פרק יא, ו

ושמרתם את משמרת הבית מסח. שמירה זו צום על החלק הראשון שאמר עליו ושמרו את משמרת בית המלך. מסח. שמרוהו מאד, שלא תסיחו דעתכם, לשון נואש (שמו"א כז א,) שלא יהא יאוש בדבר, ומ"ם של מסח, מן היסוד.

פרק יא, ז

ושתי הידות בכם. שאמרתי שיהא בשער סור ובשער הרצים, ועמהם כל יוצאי השבת, כל אנשי משמר היוצא. ושמרו את משמרת בית ה' אל המלך. שלא יבואהו נזק מתוך בית ה', ולא הוצרך לכל זאת אלא שבת ראשונה, עד שהומתה עתליה, וברחו עוזריה מן העיר.

פרק יא, ח

והבא אל השדרות. איש נכרי שיבא לתוך המחוז הקרוי שדרות, והוא מקום מבוא המלך מביתו לבית ה'. ולא ידעתי מהו לשון שדרות. ויונתן תרגם, סודריא.

פרק יא, יב

את הנזר ואת העדות. ספר התורה, כמו שכתוב (דברים יז יט,) והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. ורבותינו אמרו (עבודה זרה מד א,) הנזר הוא העדות, שכל הראוי למלכות הולמתו, ושאינו ראוי למלכות אינה הולמתו.

פרק יא, יד

העמוד. הוא מעמד המלך בבית ה'. קשר קשר. מרד מרד יש כאן.

פרק יא, טו

הוציאו אותה. מבית המקדש לשדרות, והביאו אותה דרך בית השדרות לבית המלך, ואל תניחוה לצאת דרך מוצא העזרה אל העיר, פן תמצא עוזרים ומתחברים אליה. והבא אחריה. בעזרתה. המת בחרב. להמית בחרב.

פרק יא, טז

וישמו לה ידים. מקום, אשטנצ"א בלע"ז.

פרק יא, יז

בין ה' ובין המלך ובין העם. שיהו המלך והעם אחרי ה', ואחר כך בין המלך ובין העם, שיהו עבדים למלך.

פרק יא, יח

פקודות. ממונים לשמור במקום משמרתם כהלכתן, כי עתליהו בטלה את סדר משמרות הבית.

פרק יא, יט

ויבאו דרך שער הרצים. אל בית המלך.

הפרק הבא    הפרק הקודם