רשי, מלכים ב פרק כב


פרק כב, ח
ספר התורה מצאתי. טמון תחת הנדבך, שהטמינו שם כששרף אחז את התורה.

פרק כב, יג

דרשו את ה' בעדי. ראה כתוב: יולך ה' אותך ואת מלכך.

פרק כב, יד

אל חולדה. אמרו רבותינו (מגילה יד ב,) לפי שהאשה מרחמת יותר מן האיש, לכך לא שלח אל ירמיהו. ויש אומרים, ירמיהו לא היה שם, שהלך להחזיר עשרת השבטים. במשנה. [תרגום] בבית אולפנא. שער יש בעזרה ששמו שער חולדה במסכת מדות (לד א). ויש שפותרים במשנה, חוץ לחומה, בין שתי החומות, שהיא משנה לעיר, [במשנה, היתה לומדה התורה שבעל פה לזקנים שבדור, והיא היא המשנה, הג"ה דר"ע], [במשנה, מאלה הדברים עד לעיני כל ישראל, וכן כל הדברים הנכפלים בתורה דרשה ברבים, וגלתה העונשים והגלויות הנכפלים לעוברים על סודו ורמזי התורה. סוד מישרים].

פרק כב, כ
ונאספת אל קברותיך בשלום. ומהו השלום, ולא תראינה עיניך בחורבן הבית.


הפרק הבא    הפרק הקודם