רשי, תהלים פרק סטפרק סט, א

על שושנים.
על ישראל שהם כשושנה בין החוחים שהחוחים מנקבין אותם והתפלל עליהם.

פרק סט, ב

כי באו מים.
האומות.

פרק סט, ג

ביון מצולה.
בבוץ טיט של מצולה. ושבולת. הוא שטף חוזק הנהר בו"ל בלע"ז.

פרק סט, ד

נחר.
יבש כמו (איוב ל) חרה מני חורב. כלו עיני. כל תוחלת ממושכה קרויה כליון עינים, כמו (דברים כ"ח) וכלות אליהם כל היום, מכלות עינים (ויקרא כ"ו), ועיני רשעים תכלינה (איוב יא).

פרק סט, ה

אויבי שקר.
שונאים אותי על שקר שאין אני רודף אחר שקר שלהם לתפוש טעותם. אז אשיב. כשהם נאספים עלי אני משחד אותם בממון מה שלא גזלתי מהם.

פרק סט, ז

אל יבשו בי קויך.
אל תניחני בידם פן יבושו קויך במה שמאורע בי ויאמרו הלא כך אירע למי שהיה מקוה להקב"ה.

פרק סט, ט

לאחי.
לעשו.

פרק סט, י

קנאת ביתך.
ראו החבה שנהגת בנו בעוד ביתך קיים ונתקנאו בי.

פרק סט, יא

ואבכה בצום נפשי.
בתעניתי. ותהי לחרפות לי. מה שאני בוכה ומתענה לפניך הם מתלוצצים עלי.

פרק סט, יג

ונגינות.
בי לשותי שכר (סא"א).

פרק סט, יד

ואני תפלתי לך ה'.
יהי עת תפלתי עת רצון.

פרק סט, טז

ואל תאטר.
ואל תסגור עלי. באר. צרה נכריה זו את פיה לבלעני. תאטר. כמו אטר יד ימינו (שופטים ג'), סגור יד ימינו שאינו משתמש בה.

פרק סט, יט

קרבה אל נפשי.
קרב אלי. גאלה. גאול אותה.

פרק סט, כא

ואנושה.
ואאנש ואחלה כמו (מיכה א') כי אנושה מכותיה וכמו (שמו"ב י"ב) ויאנש הילד דבת שבע, ואם תאמר היאך האל"ף זו משמשת שורש ומשמשת שימוש המיסב הדיבור אל המדבר כן דרך תיבה שתחלתה אל"ף כגון (מלאכי א') ואהב את יעקב אני אהבי אהב (משלי ח'), הרי הוא כמו ואאהב, וכן (צפניה א') אסף אסף כמו אאסף. לנוד. שיבואו לי אוהבים לנוד לי ולנחמני.

פרק סט, כב

בברותי.
בסעודתי כמו תבא נא תמר אחותי ואברה מידה (שמו"ב י"ג). ראש. מרה.

פרק סט, כג

ולשלומים.
כשיקוו לשלום יהפך שלומם למוקש.

פרק סט, כז

כי.
את העם הזה אשר אתה הכית רדפו, אתה קצפת מעט והם עזרו לרעה. ואל מכאוב חלליך יספרו. דבריהם לבוא בעצה נשחיתם בהיותם כאבים.

פרק סט, לב

ותיטב.
הלולי לה'. משור פר. הוא שור שהקריב אדם הראשון שנברא בקומתו וביום שנקרא שור בו ביום הביאו שהשור בן יומו קרוי שור, שנאמר: (ויקרא כ"ב) שור או כשב או עז כי יולד, בו ביום נדמה לפר שהוא בן שלש. מקרן מפריס. קרנותיו קדמו לפרסותיו, שהרי בקומתו ובקרניו נברא וראשו יצא מן הארץ תחלה כדרך כל הנולדים הוציאתן הארץ, נמצאו קרניו קדמו לרגליו.

הפרק הבא    הפרק הקודם