רשי, משלי פרק כחפרק כח, א

נסו ואין רודף רשע.
נסו הרשעים כשיבא אידם ויפלו בדבר קל מאין רודף. וצדיקים. אמיץ לבו בהקב"ה ככפיר אשר יבטח בגבורתו.

פרק כח, ב

בפשע ארץ רבים שריה.
שזהו פורענות לארץ בהיות שריה רבים ואין נשמעים לאדם. ובאדם מבין. ובשביל אדם מבין יתארך הפורענות מלבוא.

פרק כח, ג

גבר רש.
דיין עם הארץ עושק דלים בדין על שאינו מתון בדין הרי הוא כמטר הסוחף את השדה ואין עושה פירות. סוחף. שוטף ובמשנה נסתחפה שדהו וכן נסחף אביריך (ירמיה מו) נשטפו ומעדו וכשלו.

פרק כח, ה

אנשי רע לא יבינו משפט.
אינם משימים לב לפורעניות העתידה שיתבוננו בה וישובו מדרכם וינצלו. ומבקשי ה' יבינו כל. טובה ורעה, משפט, יושטיצ"א בלע"ז כך פירש רבי תנחומא על דור המבול.

פרק כח, ו

טוב רש.
אף עני שבתורה. והולך בתומו. במעשים טובים.

פרק כח, ז

ורועה זוללים.
מחבר לו זוללים והוא לשון רעים.

פרק כח, ח

מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים.
הרשות שומעין עליו שהוא מתעשר בלא משפט ונוטלין ממונו ובונין בו גשרים ומתקנין בו הדרכים וזהו חנינת דלים, כך דרשו רבי תנחומא.

פרק כח, י

בשחותו.
מלשון שחת.

פרק כח, יא

איש עשיר ודל מבין.
כנגד רב ותלמיד הוא מדבר שהתלמיד חוקר ועל ידו הרב מתחכם.

פרק כח, יב

יחופש אדם.
יתחפש בכל מיני עלילות.

פרק כח, יג

ומודה ועוזב.
מודה פשעיו ועוזבם משוב בם עוד.

פרק כח, יד

מפחד תמיד.
דואג מעונש ובכך מתרחק מעבירה.

פרק כח, טו

ארי נוהם.
הוא להם. ודוב שוקק. נהימה לארי ושקיקה לדוב שניהם לשון צעקה.

פרק כח, טז

חסר תבונות.
מתוך שהוא חסר תבונה הוא רב מעשקות כי אינו נותן לב על חייו ומרבה לעשוק שהרי השונא בצע יאריך ימים.

פרק כח, יז

אדם עשוק בדם נפש
.(שיש עליו עושק דם) הוא המחטיא את חבירו ואבדה נפשו על ידו.
עד בור ינוס.
עד יום מותו ינוס לעזרה שיתכפר לו. ואל יתמכו בו. משמים להספיק בידו לשוב שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנם כך נדרש במסכת יומא.

פרק כח, יח

יפול באחת.
ברעה אחת ואין תקומה למפלתו.

פרק כח, יט

ישבע ריש.
עניות.

פרק כח, כ

איש אמונות.
הנותן מעשרותיו באמונה שאין עד בדבר אלא הקב"ה רואה ומרבה לו ברכה. ואץ להעשיר. דוחק השעה להתעשר בשל עניים.

פרק כח, כא

יפשע גבר.
המטה משפט.

פרק כח, כב
נבהל להון.
ממהר להרבות הון וגוזל תרומותיו ומעשרותיו. כי חסר יבואנו. חסרון יבא לו שהמארה משתלחת במעשה ידיו.

פרק כח, כג

מוכיח אדם וגו'.
על עבירות שבידו ומפרישו מהם. אחרי חן. לאחר זמן חן ימצא בעיניו יותר ממחליק לשון, מצינו בבראשית רבה כל מקום שנאמר: אחרי אינו אלא מופלג, אחר סמוך, בתנחומא על אלה הדברים מוכיח אדם אחרי, זה משה שהוכיח את ישראל אחר הקב"ה שנקראו אדם, שנאמר: (יחזקאל לד) אדם אתם, ונאמר בו כי מצאת חן בעיני (שמות לג), ממחליק לשון זה בלעם האומר לישראל דברים מתוקנים מה טובו אהליך יעקב (במדבר כ"ו), משה מכריז השמרו לכם פן יפתה ובלעם מכריז ומחניף עשו תאותכם ואינו מקפיד לא איש אל ויכזב באומות אבל בכם אומר ולא יעשה, ושלמה צוח על שניהם נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא (לעיל כז).

פרק כח, כד

גוזל אביו.
הקב"ה. ואמו. כנסת ישראל המחטיא את הרבים שגוזל הקב"ה מפריד ממנו בניו וגוזל מהם טובה. משחית. ירבעם.

פרק כח, כה

רחב נפש.
להשיג כל תאותו. יגרה מדון. מגרה עליו מדת הדין.

פרק כח, כז

נותן לרש.
צדקה. אין מחסור. להרבות לו צדקה סא"א , וכן הרב שאינו מונע תורה מפי התלמיד.

הפרק הבא    הפרק הקודם