רשי, אסתר פרק ד


פרק ד, א
ומרדכי ידע.
בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים לכך לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ושנהנו מסעודת אחשורוש.

פרק ד, ב
כי אין לבוא.
אין דרך ארץ לבוא אל שער המלך בלבוש שק.

פרק ד, ג
דבר המלך ודתו.
כשהשלוחים נושאי הספרים עוברים שם נתנה הדת בעיר.

פרק ד, ז
פרשת הכסף.
פירוש הכסף.

פרק ד, יג
אל תדמי בנפשך.
אל תחשבי כמו (במדבר לג): והיה כאשר דמיתי, אל תדמי בנפשך אל תהי סבורה להמלט ביום ההריגה בבית המלך שאין את רוצה לסכן עצמך עכשיו על הספק לבא אל המלך שלא ברשות.

פרק ד, יד
ומי יודע אם לעת כזאת הגעת.
ומי יודע אם יחפוץ ביך המלך לשנה הבאה שהוא זמן ההריגה.
לעת כזאת. שהוא היה עומד בניסן וזמן ההריגה באדר לשנה הבאה.
הגעת למלכות. אם תגיעי לגדולה שאת בה עכשיו.

פרק ד, טז
אשר לא כדת.
שאין דת ליכנס אשר לא יקרא, ומ"א אשר לא כדת שעד עתה באונס ועכשיו ברצון.
וכאשר אבדתי אבדתי. וכאשר התחלתי לילך לאבוד אלך ואמות, ומ"א כאשר אבדתי מבית אבא אובד ממך, שמעכשיו שאני ברצון נבעלת לגוי אני אסורה לך.

פרק ד, יז
ויעבר מרדכי.
על דת להתענות בי"ט ראשון של פסח שהתענה י"ד בניסן וט"ו וט"ז שהרי ביום י"ג נכתבו הספרים.

הפרק הבא    הפרק הקודם