רשי, אסתר פרק ה


פרק ה, א
מלכות.
בגדי מלכות ורבותינו אמרו שלבשתה רוח הקדש, כמו דאת אמר (דברי הימים א י"ב) ורוח לבשה את עמשי.

פרק ה, ג
עד חצי המלכות.
דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי כורש וחזר בו וצוה לבטל המלאכה ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא, אף אם תשאלי ממני חצי המלכות אתן לך.

פרק ה, ד
יבוא המלך והמן.
רבותינו אמרו טעמים הרבה בדבר מה ראתה אסתר שזימנה את המן כדי לקנאו במלך ובשרים שהמלך יחשוב שהוא חשוק אליה ויהרגנו ועוד טעמים רבים.
אל המשתה. כל סעודה נקראת על שם היין שהוא עיקר.

פרק ה, ח
ומחר אעשה כדבר המלך.
מה שבקשת ממני כל הימים לגלות לך את עמי ואת מולדתי.

פרק ה, י
ויתאפק.
נתחזק לעמוד על כעסו כי היה ירא להנקם בלא רשות, ויתאפק,
אישטני"ר בלע"ז.

פרק ה, יג
איננו שוה לי.
איני חש לכל הכבוד אשר לי.
בכל עת וגו'. אמרו רבותינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמו לעבד על חוסר מזונות כשנתמנו ראשי גייסות מרדכי והמן במלחמה אחת.

הפרק הבא    הפרק הקודם