רשי, אסתר פרק ו


פרק ו, א
נדדה שנת המלך.
נס היה, ויש אומרים שם את לבו על שזמנה אסתר את המן שמא נתנה עיניה בו ויהרגהו.
להביא את ספר הזכרנות. דרך המלכים כששנתן נודדת אומרים לפניהם משלים ושיחות עד ששנתם חוזרת עליהם, ורבותינו אמרו מתוך שנתן לבו על המן ואסתר אמר אי אפשר שלא ידע אדם עצתם שהוא אוהבי ויגלה לי וחזר ואמר שמא עשה לי אדם טובה ולא גמלתיו ואין חוששין עוד לי, לפיכך ויאמר להביא את ספר הזכרונות.

פרק ו, ט
ונתן הלבוש והסוס על יד איש.
ואת הכתר לא הזכיר שראה עינו של מלך רעה על שאמר שיתנו הכתר בראש אדם.

פרק ו, יב
וישב מרדכי.
לשקו ולתעניתו.
אבל וחפוי ראש. רבותינו פירשו הדבר במסכת מגילה.

פרק ו, יג
אשר החלות לנפל וגו'.
אמרה אומה זו נמשלו לכוכבים ולעפר כשהם יורדים יורדים עד לעפר ושהם עולים עולים עד לרקיע ועד הכוכבים.

הפרק הבא    הפרק הקודם