רשי, אסתר פרק ח


פרק ח, א
מה הוא לה.
איך הוא קרוב לה.

פרק ח, ג
להעביר את רעת המן.
שלא תתקיים עצתו הרעה.

פרק ח, ז
הנה בית המן וגו'.
ומעתה הכל רואים שאני חפץ בכם וכל מה שתאמרו יאמינו הכל שמאתי הוא לפיכך אין צריכין אתם להשיבם אלא כתבו ספרים אחרים כטוב בעיניכם.

פרק ח, ח
אין להשיב.
אין נאה להשיבו ולעשות כתב המלך בזיוף.

פרק ח, ט
ככתבה.
באותיות שלה.
כלשנו. הוא הדיבור.

פרק ח, י
ביד הרצים.
רוכבי סוסים שצוה להם לרוץ.
האחשתרנים. מין גמלים הממהרים לרוץ.

פרק ח, יא
ושללם לבוז.
כאשר נכתב בראשונות והם בבזה לא שלחו את ידם שהראו לכל שלא נעשה לשם ממון.

פרק ח, יג
פתשגן.
אגרת מפורש.

פרק ח, יד
מבהלים
. ממהרים אותם לעשות מהרה לפי שלא היה להם פנאי שהיה להם להקדים רצים הראשונים להעבירם.

פרק ח, טו
ותכריך בוץ.
מעטה בוץ טלית העשוי להתעטף.

פרק ח, יז
מתיהדים.
מתגיירים.

הפרק הבא    הפרק הקודם