ילקוט שמעוני, מלכים ב פרק יא


המשך סימן רלב
ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה -
אמר ר' יהודה אמר רב:
אלמלי לא נשתייר אביתר לאחימלך לא נשתייר מזרעו של דוד שריד ופליט, דכתיב: ועתליה אם אחזיה וגו' הכא אשתייר יואש, והתם אשתייר אביתר.

ותקח יהושבע בת המלך וגו' את יואש -
עליו הכתוב אומר: כי יצפנני בסוכה ביום רעה וגו'.

סימן רלג
ויוציא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות,
נזר כלילא.

עדות -
אמר ר' יהודה אמר רב:
עדות היא לבית דוד: שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל מי שאינו ראוי למלכות, אינו הולמתו. אמר דוד: זאת הייתה לי כי פקודיך נצרתי - בשכר שפקודיך נצרתי זאת הייתה לי לעדות.
מאי עדותיה? אמר ר' יהושע בן לוי, שהייתה מניחה במקום תפילין והולמתו.

והא בעי אנוחי תפילין?
אמר ר' שמואל בר רב יצחק:
מקום יש בראש להניח בו שני תפילין.

ואדוניה בן חגית מתנשא לאמר אני אמלוך -
אמר ר' יהודה אמר רב:
שבקש להולמו ולא הולמתו.

הפרק הבא    הפרק הקודם