ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק כה


סימן שז
כה אמר ה' וגו' קח את כוס היין החמה הזאת מידי -
אר' יהושע בן לוי:
מהיכן קבעו חכמים ארבע כוסות בלילי פסח?
כנגד ארבע כוסות של כוס התרעלה, שהקב"ה משקה את העו"א, שנאמר: כה אמר ה' וגו' קח את כוס היין החמה הזאת מידי.
כוס זהב בבל ביד ה'.
כי כוס ביד ה' ויין חמר.
ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם.


וכנגדן משקה הקב"ה לישראל ארבע כוסות של ישועות לעתיד לבא, שנאמר: ה' מנת חלקי וכוסי,
דשנת בשמן ראשי כוסי רויה,

כוס ישועות אשא - כוס ישועה אין כתיב כאן, אלא כוס ישועות, אחד לימות המשיח ואחד לימות גוג ומגוג.

ר' הונא בשם ר' בנייה:
כנגד ארבע לשונות גאולה, שנאמר במצרים:
והוצאתי
והצלתי
וגאלתי
ולקחתי.


ר' שמואל בר נחמני אמר:
כנגד ארבע כוסות, שנאמרו ביוסף:
וכוס פרעה בידי וגו'.

ה' ממרום ישאג וגו' שאג ישאג על נוהו -
ר' אליעזר אומר:
שלש משמורת הוי הלילה ועל כל משמרה ומשמרה הקב"ה יושב ובוכה ואומר: אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי היכלי והגליתי את בני בין אוה"ע.

הפרק הבא    הפרק הקודם