ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק מו


סימן שלא
מדוע נסחף אביריך -
אתה מוצא בכל מקום, הקב"ה פורע מאלילים תחלה:
במצרים - ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, ואח"כ סוס ורוכבו רמה בים.
בבבל כתיב: ופקדתי על בל בבבל.
וכן הוא עושה למלכות רביעי, שנאמר: מדוע נסחף אבירך - זה השר שלה, שהוא מלקה אותו בצרעת, ואין נסחף אלא צרעת, שנאמר: ולשאת ולספחת ולבהרת. ואח"כ הוא פורע ממנה, שנאמר: כי ה' הדפו.
וכן הוא אומר: יפקוד ה' על צבא המרום במרום ואח"כ על מלכי האדמה באדמה - אבל ישראל כשם שאלהיהם חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, כך הם חיים וקיימיים לעולם ולעולמי עולמים, שנאמר: וה' אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם.
ובישראל כתיב: ואתם הדבקים בה' אלהיכם וגו'.

כי כתבור בהרים -
(כתוב ברמז ס"ו):

תניא רבי אלעזר הקפר אומר:
עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבע בארץ ישראל, שנאמר: כי כתבור בהרים וגו'.

והלא דברים קל וחומר:
מה תבור וכרמל שלא באו ללמוד תורה אלא לפי שעה נקבעו בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורים בהם ושונים בהם ומרביצין בהם את התורה על אחת כמה וכמה.

עגלה יפה פיה מצרים -
תנן התם:
הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו,
מאי משמע דהאי קרצו לישנא דקטלא הוא?
דכתיב: עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון,
מאי משמע?
כדמתרגם רבי יוסף:
מלכותא יאיא הוה מצרים עממין קטלין מצפון ייתון עלה.


הפרק הבא    הפרק הקודם