ילקוט שמעוני, ירמיהו פרק מח

המשך סימן שלא
שאנן מואב מנעוריו -
א"ר יוחנן:
מפני מה עופות שבבבל שמנים?
מפני שלא גלו, שנאמר: שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו וגו' - (כתוב ברמז ת"ג):

אני ידעתי נאם ה' עברתו ולא כן בדיו -
ר' חנינא בר פפא אמר:
תחלת עבורו של מואב לא היה לשם זנות אלא לשם שמים, ובדיו לא עשו כן אלא לשם זנות, שנאמר: וישב ישראל בשטים.

רבי סימון אמר:
תחלת עבורו של מואב לא היה לשם שמים אלא לשם זנות ובדיו לא כן לשם זנות אלא לשם שמים, שנאמר: ותרד הגורן ותעש ככל אשר צותה חמותה.

הפרק הבא    הפרק הקודם