ילקוט שמעוני, מיכה פרק ה


המשך סימן תקנב
לכן יתנם עד עת יולדה -
א"ר יהודה אמר רב:
אין בן דוד בא, עד שתפשוט מלכות הרביעית תשעה חדשים על כל העולם, שנאמר: לכן יתנם עד עת יולדה

והקמנו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם -
מאן נינהו שבעה רועים?
דוד באמצע,
ואדם ושת ומתושלח מימינו,
אברהם ויעקב ומשה משמאלו,
ויצחק להיכן אזל?
אזיל וקאי אפתחא דגיהינום ומציל את בניו מדינה של גיהינום.

מאן נינוהו שמונה נסיכי אדם?
ישי,
שאול,
שמואל,
עמוס,
צפניה,
צדקיהו,
אליהו,
ומשיח.

סימן תקנג
והיה שארית יעקב וגו' כטל מאת ה' -
בוא וראה שכל ברכות שברך יצחק את יעקב מלמטה, כנגדם ברכו הקב"ה מלמעלה.
יצחק אמר: משמני הארץ.
והקב"ה ברכו: בתבואה, שנאמר: ונתן מטר ארצך וגו'.

יצחק אמר: דגן ותירוש.
והקב"ה אמר לו: ויען ה' ויאמר לעמו הנני שולח לכם את הדגן והתירוש.


יצחק אמר: יעבדוך עמים.
והקב"ה אמר:
והיו מלכים אומניך.

יצחק אמר: הוה גביר לאחיך.
והקב"ה אמר לו: ולתתך עליון.
הא למדת, שכל ברכות שברך יצחק את יעקב מלמטה, הקב"ה ברכו מלמעלה, ואף רבקה אמו ברכתו כנגדו, שנאמר: יושב בסתר עליון.
(וכן הוא אומר) [וכך אמרה לו]: כי מלאכיו יצוה לך.
כיון שאמרה לו בלשון הזה, הסכים הקב"ה וברכו, שנאמר: יקראני ואענהו.
וכי מאחר (שבלבו של הקב"ה לברכו) [שברכו הקב"ה] ואמו, אביו למה חזר וברכו,שנאמר: ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו?
אלא שראה יצחק ברוח הקדש שעתידין בניו להגלות בין האומות, אמר לו: בוא ואברכך ברכת גליות, שיחזור הקב"ה ויקבצך מן האומות.
ומה הם הברכות?
בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע, בשוט לשון תחבא לשוד ולכפן תשחק, לכך נאמר: ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס (ברמז קט"ז):

והיה שארית יעקב -
אותו שארית שאמר הקב"ה לאליהו, והשארתי בישראל שבעת אלפים - והם אותם שהופרשו בימי גדעון, בשעה שאמר: אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דברת הנה אנכי מציג.
אמר לו הקב"ה: אני כתבתי: אהיה כטל לישראל.
ואתה אמרת: על כל הארץ חורב - אני איני עושה, מנין?
שאין כתיב: ויעש אלהים כן, אלא ויהי כן מעצמו היה.
אבל כשאמר: והנה חורב על הגזה לבדה - מיד ויעש אלהים כן.
אמר לו הקב"ה: רב העם אשר אתך הורד אותם אל המים - אותם שכרעו על ברכיהם לשתות, רוצה ולא רוצה היה משתחוה לעו"א.
אמר לו הקב"ה: בשלש מאות איש המלקקים אושיע את ישראל - ועליהם הוא אומר: והשארתי בישראל - ועליהם הוא אומר: והיה שארית יעקב וגו' כטל מאת ה' - שהטל סימן לתחיית המתים יחיו מתיך.

דבר אחר:
והיה שארית יעקב -
א"ר פנחס בר חמא:
אמרו ישראל: כטל אתה עושה אותנו?
אמר להם: כשאתם עושים רצונו של מקום, כשם שהטל אין בריה שולטת בו, כך אתם אין בריה שולטת בכם.
אתה מוצא, בשעה שאמר אליהו: אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי - ולא שמע לו הקב"ה בטל, אלא הטל היה יורד.
וכן הוא אומר לאליהו: לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה.
ואתנה טל ומטר אין כתיב כאן, להודיעך שאין שליט בטל, לכך נאמר: והיה שארית יעקב וגו' כטל מאת ה' כרביבים וגו'.

תרם ידך על צריך -
ר' ישמעאל אומר:
חמש אצבעות של יד ימינו של הקב"ה כולן לשם גאולה.
אצבע קטנה בה הראה לנח לעשות התיבה, שנאמר: וזה אשר תעשה אותה,
אצבע שניה לקטנה בה, הכה את המצריים, שנאמר: אצבע אלהים היא.
שלישית לקטנה בה, כתב את הלוחות, שנאמר: כתובים באצבע אלהים. (ב)
רביעית לקטנה בה הראה למשה, שנאמר: זה יתנו כל העובר על הפקודים.
בהן וכל היד, בה עתיד הקב"ה להשמיד את בני עשו, שהם צריו ולהכרית את בני ישמעאל, שהם אויביו, שנאמר: תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו.

סימן תקנד
ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו -
לפי שנאמר: יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך.
מלמד, שהחזיר הקב"ה את התורה על כל אומות העולם.
וכן הוא אומר: ויאמר ה' מסיני בא וגו'. (ג)
בא דוד ונתן הודאה למקום על כך.
יכול שרצו לשמוע?
בא מיכה המורשתי ואמר: ועשיתי באף ובחמה וגו' אשר לא שמעו.
הא למדת, שלא רצו לשמוע.

אתה האל עושה פלא הודעת בעמים עזך -
אמר דוד: רבש"ע, פלאות עשית בעולמך, שהודעת תורתך לאומות העולם, ואין עזך אלא תורה, שנאמר: ה' עוז לעמו יתן.


הפרק הבא    הפרק הקודם