ילקוט שמעוני, תהלים פרק נט


סימן תשעז
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בשלוח שאול וישמרו את הבית להמיתו -
(כתוב ברמז קכ"ט).
זה שאמר הכתוב: טובים השנים מן האחד, טובים שנים האוהבים את האדם מן האחד, זו מיכל בת שאול ויהונתן, שנאמר: ומיכל בת שאול אהבתהו, וביהונתן כתיב: ויאהבהו יהונתן כנפשו.
מיכל ממלטת את דוד מן הבית, ויהונתן מן החוץ.

והחוט המשולש - אלו ישראל, שנאמר: וכל ישראל ויהודה אוהבים את דוד לכן קורא את מיכל עגלה שנאמר: והששי יתרעם לעגלה שלא קבלה עליה עול אביה, אלא קנטרה אותו.

ואתה ה' אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקוד כל הגויים -
לפי שבעולם הזה הקב"ה עושה עצמו ישן.
למה?
שאין הדין נותן שיגאלו, שנאמר: ויקץ כישן אדני. אבל לעתיד לבא כשיגיע הקץ, כביכול הקב"ה ננער עליהם, שנאמר: הקיצה לפקוד כל הגוים.
באותה שעה אל תחון כל בוגדי און סלה.

אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני -
רבנן פתרין קריא בדואג ואחיתופל.
א"ל דוד: אל תהרוג דואג ואחיתופל פן ישכחו דורות הבאים אחריהם.

הניעמו -
טלטלמו.

והורידמו –
מגדולתן ולנו יעשה, מגננו ה'.

חטאת פימו דבר שפתימו -
זה התיר עריות ושפיכות דמים וזה התיר עריות ושפיכות דמים.

ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא פתר קרא בדור הפלגה:
אמרו ישראל: אל תהרוג דור הפלגה פן ישכחו דורות הבאים אחריהם.

הנעימו בחילך –
טלטלימו.

והורידימו –
מלמעלה למטה, ולנו יעשה, מגיננו ה'

חטאת פימו דבר שפתימו -
מחטא שהוציאו בפיהם ואמרו: אחד לאלף ותרנ"ו שנה הרקיע הזה מתמוטט, אלא בואו נעשה לנו סמוכות, אחד מן הצפון ואחד מן הדרום, אחד מן המזרח ואחד מן המערב, וזה שכאן סומכן מן המזרח.

דבר שפתימו -
ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים.


הפרק הבא    הפרק הקודם