ילקוט שמעוני, איוב פרק יט


המשך סימן תתקז
ואף אמנם שגיתי -
(לעיל בפסוק עמו עוז ותושיה).

חנוני חנוני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי -
דרש ר' פנחס בר חמא:

קשה עניות בתוך ביתו של אדם יותר מחמשים מכות, דכתיב: כי יד אלוה נגעה בי.

מאי אהדרינהו ליה חברייה?
השמר אל תפן אל און כי על זה בחרת מעוני.

ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה -
אמר אברהם לפני הקב"ה: אחר שמלתי את עצמי, הרבה גרים באים לידבק לזאת אות הברית.

ומבשרי אחזה אלוה -
אלולא שעשיתי כן, מהיכן הקב"ה נגלה עלי?
שנאמר: וירא אליו ה'.


הפרק הבא    הפרק הקודם