ילקוט שמעוני, שופטים פרק יט


המשך סימן עד
ותזנה עליו פילגשו.
רבי אביתר אמר:
זבוב מצא לה.

רבי יונתן אמר:
נימא מצא לה.

אשכחיה ר' אביתר לאליהו ז"ל
אמר ליה: מאי קא עביד קודשא בריך הוא?
אמר ליה: עסיק בפלגש בגבעה.

מאי קאמר?

אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר.
א"ל: ומי איכא ספיקא קמי שמיא.
א"ל: אלו ואלו דברי אלהים חיים. זבוב מצא ולא הקפיד, נימא מצא והקפיד.

אמר ר' יהודה אמר רב:
זבוב בקערה ונימא באותו מקום, זבוב מאיסותא ונימא סכנתא.

איכא דאמרי:
אידי ואידי בקערה, זבוב אונסא נימא פשיעותא.

אמר ר' חסדא:
לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שכל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף בא לידי שלוש עבירות:
גלוי עריות
ושפיכות דמים
וחלול שבת.

סימן עה
סעד לבך פת לחם.
אמר ר' יצחק:
בתורה בנביאים וכתובים מצינו דלחמא מזוניתא דלבא.
בתורה, ואקחה פת לחם וגו'.
בכתובים, ולחם לבב אנוש יסעד.
בנביאים, סעד לבך פת לחם.הפרק הבא    הפרק הקודם