ילקוט שמעוני, שופטים פרק כ


המשך סימן עה
ויאסף כל איש ישראל אל העיר.
תנן התם:
בירושלים נאמנין על הקדש, ובשעת הרגל אף על התרומה.

מנה הני מילי?

אמר ר' יהושע בן לוי:
דאמר קרא: ויאסף כל ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, הכתוב עשאם כולם חברים.

סימן עו
ופינחס בן אלעזר היה כהן בימים ההם.
תנו רבנן:
כיצד שואלים באורים ותומים?
השואל פניו כנגד הנשאל והנשאל פניו כלפי שכינה.
השואל אומר: הארדוף אחרי הגדוד הזה האשיגנו?
והנשאל אומר: כה אמר ה' עלה והצלח.

ר' יהודה אומר:
אינו צריך לומר לו: כה אמר ה' אלא עלה והצלח.
ואין שואלים לו בקול, שנאמר: ושאל לו, ולא מהרהר בלבו, שנאמר: לפני ה', אלא כדרך שאמרה חנה בתפלתה, שנאמר: וחנה היא מדברת על לבה.

ואין שואלים שני דברים כאחד, ואם שאל אין מחזירין לו אלא אחד הראשון, שנאמר: היסגירוני בעלי קעילה גו'.
והא את הוא דאמרת: אין מחזירין לו אלא הראשון, אלא דוד שאל שלא כסדר והחזירו לו כסדר, וחזר ושאל כסדר.

ואם הוצרך דבר לשניהם מחזירין לו שניהם.
ואם הוצרך דבר אחד, מחזירין לו אחד, שנאמר: וישאל דוד בה'.
ואע"פ שגזרת נביא חוזרת, גזרת אורים ותומים אינה חוזרת, שנאמר: במשפט האורים.

למה נקרא שמם אורים?

אורים שמאירים עיניים בהלכה לכל דבריהם.
תומים שמשלימים דבריהם.

ואם תאמר: בגבעת בנימן מפני מה לא השלימו את דבריהם?
הם שלא בחנו אם לנצח אם שלא לנצח, באחרונה שבחנו הסכימו והשלימו להם, שנאמר: ופינחס בן אלעזר היה כהן וגו'.

כיצד עושות?

ר' יוחנן אומר:
בולטות.

ריש לקיש אמר:
מצטרפות.

הא לא כתבי צד"י?

אמר ר' שמואל בר רב יצחק:
אברהם יצחק ויעקב כתיב שם.

והא לא כתיב ט'?

אמר ר' אחא בר יעקב:
שבטי ישורון כתיב שם.

שנו רבותינו:
כהן גדול משמש בשמונה כלים, ובאלו נשאלים לאורים ותומים, ואינם נשאלים להדיוט, אלא למלך ולבית דין, ולמי שצורך הצבור בו.

מנא הני מילי?

אמר ר' אבהו:
דאמר קרא: ולפני אלעזר הכהן יעמוד זה מלך.
וכלל ישראל אתו, זה משוח מלחמה.
וכל העדה, זה סנהדרין.

תדע לך כח החרם בוא וראה מן השבטים שקנאו על הזנות של שבט בנימן.
א"ל הקב"ה: קנאתם על הזנות ולא קנאתם בפסל מיכה, ועל שלא היה קנאתם על פסל מיכה, לפיכך הרגו בהם בני בנימין פעם ראשונה ושניה ושלישית, עד שנפלו לפני ארון ברית ה' והיו מבקשים תשובה ונתרצה להם הקב"ה, והחרימו שיהיו כל ישראל הולכים אחריהם למקטון ועד גדול, שנאמר: כי השבועה הגדולה הייתה.
וכי שבועה נשבעו כל ישראל?!
אלא להודיעך שהחרם היא השבועה, לא עלה אל ה' במצפה לאמר מות יומת.

הפרק הבא    הפרק הקודם