ילקוט שמעוני, שופטים פרק כא


המשך סימן עו
וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו משכב זכר
מנא ידעי?
הושיבון על פי חבית של יין בעולה ריחה נודף, בתולה אין ריחה נודף,

ונעברינהו לפני ציץ?

אמר קרא: לרצון להם ולא לפורענות.
אי הכי במדין: וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו.

מנא ידעי?

העבירון לפני ציץ, כל שפניה מוריקות בידוע שהגיע זמנה להיבעל, אין פניה מוריקות בידוע שלא הגיע זמנה להיבעל.

ארור נותן בתו לבנימן.
בט"ו באב הותרו שבט בנימן לבא בקהל, דכתיב: ארור נותן בתו לבנימין, מקרא קראו ורחקו, מקרא קראו וקרבו.
מקרא קראו ורחקו: אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי.
מקרא קראו וקרבו דכתיב: גוי וקהל גוים יהיה ממך ועדין לא נולד בנימן.

רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן:
בחמשה עשר באב הותרו שבט בנימן לבא בקהל, דכתיב: ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה.

מאי דרוש?

ממנו ולא מבנינו.

ויאמרו ירושת פליטה לבנימן ולא ימחה שבט מישראל
אמר ר' יצחק בריה דרב אמי:
מלמד שהתנו עם שבט בנימן שלא תירש בת הבן עם האחין.

כל שמות האמורין בגבעת בנימן ר' אליעזר אומר: חול.

ר' יהושע אומר:

קדש.

א"ל ר' אליעזר:
וכי מבטיח ואינו עושה?
א"ל ר' יהושע:
מה שהבטיח עשה והם שלא בחנו אם לנצח אם שלא לנצח, באחרונה שבחנו הסכימו על ידן.

כל שמות האמורים בנבות קדש במיכה חול.
ר' אליעזר אומר:
בנבות קדש, במיכה יש מהם חול ויש מהם קדש.
אל חול, יה קדש, חוץ מזה שהוא אל והוא קדש, כל ימי היות בית האלהים בשילה.

הפרק הבא    הפרק הקודם