ילקוט שמעוני, שמואל א פרק לא


המשך סימן קמא
ויקומו כל איש חיל
אנשי יבש גלעד אמרו: אותו האיש הצילנו מחרפת בני עמון אין אנו חייבים לגמול לו חסד? א"ל הקב"ה: אתם גמלתם חסד עם שאול ועם בניו, אף אני נותן שכרכם לבניכם לעתיד לבא, כשעתיד הקב"ה לקבץ את ישראל, ראשון הוא מקבץ חצי שבט מנשה, שנאמר: לי גלעד ולי מנשה.


הפרק הבא    הפרק הקודם