תנחומא, ויקרא, פרק ב

ונפש כי תקריב
לא נאמר נפש בכל הקורבנות אלא במנחת עני.
אמר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו.

אם מנחה על המחבת.
וכתוב אחד אומר: ואם מנחת מרחשת.

מהו בין מחבת למרחשת?

מרחשת, יש לה כסוי.
מחבת, אין לה כסוי.

מרחשת, עמוקה ומעשיה רוחשין.
מחבת, צפה ומעשיה קשין.

חביתי כהן גדול, לישתן ועשייתן בפנים ודוחין השבת, טחנן והרקידן אינו דוחה את השבת.
כל המנחות באות מצה, חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם.
כל המנחות נלושין בפושרין, ומשמרן שלא יחמיצו. ואם החמיצו שיריה, עובר בלא תעשה, שנאמר: כל המנחה אשר תקריבו לה' וגו':

    הפרק הקודם