פרק יט
פרק יט, ג
ומצות.
ב' במסורה. ומצות אפה ויאכלו. ואידך: צלי אש ומצות (שמות יב, ח). מלמד שפסח היה, דילפינן "ומצות" דהכא מ"מצות" דהתם.

פרק יט, ד
ישכבו.
ג' במסורה. טרם ישכבו. ערלים ישכבו (יחזקאל לב, כט). יחד על עפר ישכבו (איוב כא, כו). פירוש ערלים ישכבו יחד על עפר ישכבו בגיהנם, האומות שהם כאנשי סדום, כי על סדום וכיוצא בהם נאמר אותו פסוק.
מקצה.
ב' במסורה. כל העם מקצה. כי נלכדה עירו מקצה (ירמיה נא, לא) גבי נבוכדנצר. לומר לך שראויין אלו למפולת כאלו. ועוד כי כשנסו בכאן נלכדה גם עירם מקצה.

פרק יט, יב
מי לך פה.
בגימטריא בועז. רמז לבועז שיצא ממנו.

פרק יט, יד
קומו צאו מן המקום.
ב' במסורה. הכא. ואידך: קומו צאו מתוך עמי (שמות יב, לא). מלמד שנתחלקו ישראל לכתות ומהם שלא היו רוצים לצאת ומתו בשלשת ימי אפילה.
השמש יצא וגו'.
הפסוק הזה מתחיל בה"א ומסיים בה"א, מלמד שיצא ה' מילין קודם שיצא השמש.

פרק יט, כו
ותבט אשתו.
אשתו בגימטריא היא עירית.

פרק יט, לא
כדרך.
ב' במסורה. כדרך כל הארץ. כדרך יום כה (במדבר יא, לא) גבי שליו. מה כאן תשמיש המטה אף להלן כך. וזהו מה שארז"ל (שבת קל, א) שנתאוו לעריות בשאלת השליו.

פרק יט, לב
ונחיה.
ג' במסורה. ב' בכאן (הכא: ובפסוק לד). ואידך: ונחיה סוס ופרד ולא נכרית מהבהמה (מ"א יח, ה). מלמד שעשו בנות לוט מעשה בהמה.

פרק יט, לג
ובקומה.
נקוד על הוי"ו לומר ששכבה עמו קודם ו' שעות וקודם חצות בעוד ששנתו חזק ועל כן לא ידע בקומה. אבל רות לא שכבה עם בועז אלא לאחר שש שעות, והיינו דכתיב (רות ג, יד) ותקם בטרם יכיר איש את רעהו, בוי"ו, שלא קמה עד לאחר שש שעות, על כן ידע בקומה.

פרק יט, לד
הצעירה הן שכבתי אמש.
סופי תיבות: למפרע שינה. לומר לך שישן היה ולא הרגיש בה.

הפרק הבא    הפרק הקודם