פרק כ
פרק כ, ד
הגוי גם צדיק תהרג.
פירוש, אם תהרוג אותי גם אברהם הצדיק תהרוג, כי הוא פשע וגרם לי זאת.

פרק כ, ז
ויתפלל.
ג' במסורה. ויתפלל בעדך. ואידך: יסגוד לו וישתחו ויתפלל (ישעיה מד, יז). ויתפלל בעדו תמיד (תהלים עב, טו). מלמד שהיה אבימלך צריך לפייס לאברהם שיתפלל בעדו. וזהו יסגוד לו וישתחו ויתפלל. ולא באותה שעה לבד אלא תמיד היה צריך לתפלתו, כדכתיב ויתפלל בעדו תמיד.

פרק כ, יא
והרגוני.
ב' במסורה. והרגוני על דבר אשתי. והרגוני ושבו אל רחבעם (מ"א יב, כז) גבי ירבעם. שמשוה ישראל שבאותם הימים לאומות העולם. ומיהו הכא: כתיב מלא, והתם חסר, שאינם רשעים כל כך כמו אומות העולם.

פרק כ, טז
ולשרה.
ב' במסורה. ולשרה אמר. ולשרה בן (לעיל יח, יד). שכתוב כאן גבי שרה הנה הוא לך כסות עינים, רמז שיהיה בן לשרה יהיה לו כסות עינים, דכתיב (להלן כז, א) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות.

הפרק הבא    הפרק הקודם