פרק כא
פרק כא, א
וה' פקד.
כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו. שלמדו עליה סניגוריא ואמרו אם לא תתן לה עתה בן אם כן תאחר את הקץ, שגזרת וענו אותם ארבע מאות שנה משיהיה לו זרע, והוא בן מאה עתה וצריך שיתחיל מעתה.

דבר אחר:
שאמרו, בנות לוט שנתעברו בביאת איסור מאביהן ושרה לא תתעבר מאברהם.

דבר אחר:

שאמרו, נסתרה עם אבימלך וכתבת ואם טהורה היא ונקתה ונזרעה זרע. ומה שלא נפקדה אחר סתירת פרעה לפי שכאן היה משמוש ידים ולא היה חסר כי אם ביאה.
פקד את שרה.
בגימטריא אף כל העקרות פקד.

פרק כא, ז
מלל.
ב' במסורה. בתרי לישני. מי מלל לאברהם. ואידך: שומר מה מלילה שומר מה מליל (ישעיה כא, יא). מדבר במפלת אדום. לומר שבזכות אברהם יהיה מפלת אדום.
מלל.
בגימטריא מאה, לומר כשהיה אברהם בן ק' היניקה בנים שרה.

פרק כא, ט
מצחק.
בגימטריא להרג. זהו שארז"ל (ב"ר נג, טו) שהיה יורה בו חץ כדי להרגו.

פרק כא, י
גרש.
ג' במסורה. גרש האמה. גרש לץ (משלי כב, י). כלה גרש יגרש (שמות יא, א). גרש את האמה הזאת ואת בנה, ואז תגרש הלץ. ובשביל שגרשה שרה להגר מביתה נענשה ונשתעבדו בניה והוצרכו להתגרש משם.

פרק כא, טו
ויכלו.
ג' במסורה. הכא: ויכלו המים. ואידך: ויכלו באפס תקוה (איוב ז, ו). ויכלו בבושת ימי (ירמיה כ, יח). כיון שכלו המים ימי קלו. ויכלו בבושת שמיתת צמא מגונה מאד.

פרק כא, כג
לנכדי.
בגימטריא בן בני.
הצבת.
ב' במסורה. הצבת לבדנה. אתה הצבת כל גבולות ארץ (תהלים עד, יז). בזכות אברהם נבראו כל גבולות ארץ.

הפרק הבא    הפרק הקודם