פרק כב
פרק כב, ב
אל ארץ המוריה.
בגימטריא בירושלם.

פרק כב, ד
את המקום.
בגימטריא זה ירושלם.
מרחק.
חסר כתיב קרי ביה מרחיק שהשטן היה מרחיק המקום מלפניהם.

פרק כב, ה
ונשובה.
ו' במסורה. ונשתחוה ונשובה. נתנה ראש ונשובה (במדבר יד, ד). לכה ונשובה (ש"א ט, ה). נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה (איכה ג, מ). השיבנו ה' אליך ונשובה (שם ה' כא). לכו ונשובה אל ה' (הושע ו, א). בזכות אברהם שאמר נשתחוה ונשובה זכו ישראל לעשות תשובה, והיינו לכה ונשובה, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה, השיבנו ה' אליך ונשובה. ובזכותו הגליות מתקבצות. וזהו לכו ונשובה אל עיר ה'. ואם לא זכו אומר נתנה ראש ונשובה. הכל בזכות אברהם.

פרק כב, י
לשחוט.
ב' במסורה. לשחוט את בנו. לשחוט אליהם העולה בפרשת יחזקאל (מ, לט) גבי קרבנות. שאני לומדין ענין הקרבנות מאברהם, כדאמרינן (תמיד לא, ב) כופתין היו התמיד יד ורגל כעקידת יצחק בן אברהם.

פרק כב, יא
ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים.
סופי תיבות: בגימטריא מיכאל היה.

פרק כב, יד
ה' יראה.
בפסיק. לומר לך שקרא שם המקום ה'. וזהו שאמרו חז"ל (ב"ר סד, ד) אפילו שם חדש שעתיד הקב"ה לחדש לירושלם ידע. וזהו שנאמר (יחזקאל מח, לה) ושם העיר מיום ה' שמה.
בהר ה'.
ג' במסורה. בתורה בנביאים בכתובים. בתורה בהר ה' יראה. בנביאים לבא בהר ה' בישעיה (ל, כט). בכתובים מי יעלה בהר ה' בכתובים (תהלים כד, ג). כנגד שלש רגלים שעולין להר ה' לרגל:

פרק כב, יז
והרבה ארבה את זרעך.
שלש פעמים כתיב זרעך בפרשה כנגד שלש פעמים זרע שנקראו ישראל. (ישעיה סא, ט) זרע ברך ה' בני זרע אברהם, וכתיב (להלן כד, א) וה' ברך את אברהם בכל. זרע קדש מצבתה (ישעיה ו, יג) כנגד יצחק שקדש שמו של הקב"ה. כלה זרע אמת (ירמיה ב, כא) כנגד יעקב שהיה מטתו שלימה והיינו דכתיב (מיכה ז, כ) תתן אמת ליעקב.
וכחול.
ב' במסורה. וכחול אשר על שפת הים. וכחול ארבה ימים (איוב כט, יח). וזה הוא שנאמר (ישעיה סה, כב) כי כימי העץ ימי עמי, שהבטיחו ג"כ באריכות ימים.

פרק כב, יח
עקב אשר שמעת בקולי.
סופי תיבות: ברית.

הפרק הבא    הפרק הקודם