פרק ל
פרק ל, ג
הנה אמתי בלהה.
ולא אמרה שפחתי כדכתיב בהגר, (לעיל טז, ב) לפי שהיתה בת לבן מפלגש.

פרק ל, יד
דודאים.
בגימטריא כאדם. בכל שמות השבטים אין סמ"ך אלא ביוסף רמז שהוא שטנו של עשו. ובכולם אין עי"ן אלא בשמעון ע"ש ועין נאף שמרה נשף (איוב כד, טו) משום מעשה דזמרי.

פרק ל, טו
לכן ישכב עמך הלילה.
וע"כ לא נקברה עמו במערה. לכן בגימטריא מדה במדה.

פרק ל, כ
בלוי כתיב (כט, לד) כי ילדתי לו שלשה בנים, ובזבולון כתיב כי ילדתי לו ששה בנים. כשילדה שלשה אמרה הרי ילדתי שלשה שהם חלקי. וכשילדה עוד שלשה אמרה הרי ילדתי ב' חלקים.

פרק ל, לג
ביום מחר.
ב' במסורה. הכא. ואידך: אל תתהלל ביום מחר (משלי כז, א). אמר הקב"ה ליעקב וכי אתה יודע מה יהיה ביום מחר. אל תתהלל ביום מחר, למחר בתך דינה יוצאה ממך.

פרק ל, מב
העטפים.
ב' במסורה. העטפים ללבן. העטופים ברעב (איכה ב, יט). פירוש שנתן לו הכחושים שמתו ברעב. אי נמי בשביל שעשה יעקב דבר שנראה כרמאות גרם לבניו שנתעטפו ברעב.


הפרק הבא    הפרק הקודם