פרק לד
פרק לד, א
בבנות.
ב' במסורה. בבנות הארץ. בבנות אחיך וגו' אשה (שופטים יד, ג) גבי שמשון. לומר בשביל שלא רצה ליתן לאחיו בתו, כדאיתא במדרש (ב"ר עו, ט) שהטמינה בתיבה מפניו, נענש שיצאה לראות בבנות הארץ ונבעלה לשכם.

פרק לד, יב
הרבו.
ב' במסורה. הרבו עלי מאד מהר. הגלגל הרבו לפשוע (עמוס ד, ד). אף על פי שהרבה במהר, במה שהרבו בגלגל, דהיינו בע"ז, הרבו גם אלו לפשוע שהתנו עמם שלא לעבוד ע"ז.

פרק לד, כז
טמאו.
ג' במסורה. טמאו אחותם. טמאו את מקדשי (יחזקאל כג, לח). טמאו את היכל קדשך (תהלים עט, א). כולם למדים מזה. טמאו מקדשי לעשות מעשה שכם. וכן טמאו את היכל קדשך, כדכתיב (איכה ה, יא) נשים בציון ענו.
טמאו אחותם.
וסמיך את צאנם. לומר לך שעשו מעשה בהמה.

הפרק הבא    הפרק הקודם