פרק לו
פרק לו, ד
ותלד עדה.
בבני יעקב כשמייחסם אומר בני לאה (לעיל לה, כג) בני רחל (שם כד) וכן בכלן לפי שהם בניינו של עולם ולכך נקראו בנים. אבל בני עשו אינם נקראים בנים אלא ולדות כמו ולד בהמה.

פרק לו, ה
יעוש.
יעיש כתיב שקבץ יו"ד אומות לבא על ישראל בחרבן הבית והם אהלי אדום וגו' (תהלים פג, ז). וי' גליות גלו ישראל על ידו.

פרק לו, ז
ולא יכלה.
ב' במסורה. ולא יכלה ארץ מגוריהם. ולא יכלה עוד הצפינו (שמות ב, ג). לפי שיעקב שרתה עליו שכינה ומצרים עבדו ע"ז ולא היה יכול לסבול.

פרק לו, כ
יושבי הארץ.
בגימטריא היו מריחים הארץ.

פרק לו, לא
ואלה המלכים.
בשביל שאמר יעקב לעשו ח' פעמים אדוני מלכו ח' מלכים קודם ישראל, וכנגדו מלכו ח' מלכים עד יהורם ובימיו פשע אדום.

פרק לו, לג
מבצרה.
ב' במסורה. יובב בן זרח מבצרה. חמוץ בגדים מבצרה (ישעיה סג, א). לעתיד לבא תלקה בצרה עם אדום לפי שהעמידה להם מלך שהמליכה מלך שהמלוכה להם. וזהו חמוץ בגדים מבצרה, תלקה בצרה שנאמר יובב בן זרח מבצרה.

פרק לו, לח
בכלם מזכיר שמות מקומותיהם חוץ מבעל חנן בן עכבור לפי שלא היה לו מקום ידוע שהיו לו אויבים רבים והיה מתחבא, היום כאן ולמחר כאן, ולא היה יושב במקום ידוע.

פרק לו, לט
ושם אשתו.
מזכיר שם אשתו, מלמד שמלך על ידה שהיתה בת גדולים ועשירים. מונה כאן ח' מלכים י"א אלופים. וכנגדן נאמרו בישראל י"א שופטים מיהושע עד שמואל וח' מלכים עד יורם. וזהו ואלכה לנגדך (לעיל לג, יב).

הפרק הבא    הפרק הקודם