פרק יז
פרק יז, ב
תריבון. ג'. הכא. ואידך האתם תריבון לבעל (שופטים ו, לא). אם לאל תריבון (איוב יג, ח) ללמדך שכל המריב עם רבו כאלו מריב עם הקב"ה. וזהו מה תריבון עמדי אם לאל תריבון, ובאל מריב בשביל ע"ז. וזהו אם לאל תריבון - תריבון לבעל.

פרק יז, ג
למים. ה' במסורה. ויצמא שם העם למים. רפאתי למים (מ"ב ב, כא). הוי כל צמא לכו למים (ישעיה נה, א). ואדיריהם שלחו צעיריהם למים (ירמיה יד, ג). ולא צמא למים (עמוס ח, יא). פירוש אם יצמאו למים שאדיריהם שלחו צעיריהם ולא מצאו מים, לכו למים דהיינו תורה ויתרפאו למים ולא יהיו לא רעב ללחם ולא צמא למים.
העליתנו. ב' במסורה. הכא. ואידך המעט כי העליתנו (במדבר טז, יג) במחלקותו של קרח. לומר שאותם עצמם הם שדברו בכאן.

פרק יז, ה
ומטך. ב' במסורה בפרשת וישב.

פרק יז, ז
אם אין. ד' במסורה. הכא. ואידך אם אין אתה דבר (ש"ב יז, ו) גבי אבשלום כשיעץ לו לצאת למלחמה עם דוד. אם אין אתה שומע לי (איוב לג, לג). היש בה עץ אם אין (במדבר יג, כ). פירוש אני אמרתי כי היא ארץ טובה ורחבה, אם אין אתה שומע לי ושלחת מרגלים לראות אם יש עץ אם אין, חייך שאתה צריך להלחם, כההיא אם אין דאבשלום דאיירי במלחמה, כמו שאמרו רבותינו (ספרי דברים א, ח):
אם לא שלחו מרגלים לא היו צריכין לכלי זיין. וכן בכאן בשביל שאמרו היש ה' בקרבנו אם אין בא עליהם עמלק.

פרק יז, ח
ברפידים. ברף ידים שרפו ידיהם מן המצות.
עם ישראל ברפידם בגימטריא רפו ידיהם מן המצות.

פרק יז, ט
וצא. ב' במסורה. הכא. ואידך וצא השדה (בראשית כז, ג). שאמר לו לצאת חוץ לעננים.

פרק יז, יב
אמונה עד בא השמש. שהזכיר זכות אבות.
אמונה
זה אברהם דכתיב (בראשית טו, ו) והאמין בה'.
עד בא
זה יצחק דכתיב ביה (שם כד, סב) ויצחק בא מבא.
השמש
זה יעקב דכתיב ביה (שם כח, יא) וילן שם כי בא השמש.

פרק יז, יד
זכרון בספר ושים באזני. ראשי תיבות זבוב שרץ אחר דמן של ישראל כזבוב.
מחה אמחה. בגימטריא זה המן.
אמחה. ב' במסורה. הכא. ואידך במבול אמחה את האדם (בראשית ו, ז). מה התם נמחו כל אשר בארץ אף עמלק צריכין למחותו שלא ישאר לו שום זכר. ולכך נענש שאול שהשאיר לו שום זכר.

פרק יז, טו
נסי. ב' במסורה. הכא. ואידך ואל עמים ארים נסי (ישעיה מט, כב). מה התם נס ממש, כמו וכנס על הגבעה (שם ל, יז) אף כאן נס ממש, שקרא להקב"ה נסי ודגלי.

פרק יז, טז
כי יד. יו"ד של כי וי"ד בגימטריא דויד.
מדר דר. בגימטריא לימי משיח.

הפרק הבא    הפרק הקודם