פרק יט
פרק יט, א
בחדש השלישי. סמך למה שאמרו (יבמות מב, א) הגיורת השבויה המשוחררת לא ינשאו עד שיהא להם ג' חדשים, כמו שישראל נשתחררו ויצאו משבי מצרים והמתין להם ג' חדשים ליום מתן תורה שנתחתנו בו להקב"ה.
בחדש השלישי. פתח בבי"ת דביום ב' איקלע ירחא.
לצאת. ג' במסורה. הכא. ואידך לצאת בני ישראל על ענין הבית (מ"א ו, א). וכן הכא בנו משכן. ואידך על מיתת אהרן בשנת הארבעים לצאת בני ישראל (במדבר לג, לח) ובמיתת הצדיקים מכפרת.
ביום זה באו מדבר סיני. על אותו יום שנאמר למשה (לעיל ג, יב) תעבדון את האלהים על ההר הזה.

פרק יט, ג
ותגיד לבני ישראל. מלא יו"ד שתגיד להם יו"ד דברות.

פרק יט, ד
אתם. ד' ראשי פסוקים. אתם לכו קחו לכם תבן (לעיל ה, יא). ואידך אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. בשביל שלא רצו המצרים לתת לכם תבן, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אתם נצבים (דברים כט, ט) אתם עדי (ישעיה מג, י). לומר בשביל שאתם נצבים היום לעולם תוכלו להיות עדי, כי לעולם אני נצב.
ואביא אתכם אלי. מה אשה נקנית בכסף בשטר ובביאה אף ישראל כן.
בכסף - זו ביזת מצרים.
בשטר - זו התורה שנאמר (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה.
בביאה - זהו שאמר (יחזקאל טז, ח) ואפרוש כנפי עליך וגו' ואבוא בברית אתך. לכן אמר הושע שלש פעמים וארשתיך לי (הושע ב, כא_כב).
ואביא
בגימטריא בביאה.

פרק יט, ה
והייתם לי סגלה מכל העמים. סופי תיבות מילה.

פרק יט, ו
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. אלו זכו ישראל היו כלם כהנים גדולים. ולעתיד לבא תחזור להם, שנאמר (ישעיה סח, ו) ואתם כהני ה' תקראו.
ממלכת. ד' במסורה. ממלכת כהנים. ממלכת ה' (דה"י ב' יג, ח). ויתן להם משה וגו' את ממלכת סיחון האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן (במדבר לב, לג). בשביל ממלכת כהנים זכו למלוכה וליתן להם ממלכת האומות.
וגוי. ד' במסורה. וגוי קדוש. וגוי לא ידעוך אליך ירוצו (ישעיה נה, ה). ב' בירמיה על חרבן הבית. וגוי גדול יעור מירכתי ארץ (ירמיה ו, כב). וגוי גדול ומלכים רבים (שם נ, מא). אם תהיו גוי קדוש, גוי לא ידעוך אליך ירוצו, ואם לאו גוי גדול יעור.

פרק יט, ט
לעולם. ב' מלאים. הכא. ואידך לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם (דברים כג, ז). וכן יש במדרש (שמו"ר ב, ה) לימות המשיח יבא משה ויוליך עמו דור המדבר. וכן בא להזהיר בעמוני ומואבי שלא נדרוש שלומם וטובתם לעולם.

פרק יט, יג
סקול יסקל. ב' במסורה. הכא. ואידך סקול יסקל השור (להלן כא, כח). דילפינן לדורות מכאן, מה כאן בדחייה ובסקילה אף לדורות דחייה וסקילה.
אם בהמה אם איש לא יחיה. בקללה מתחילין מן הקטן.
במשך. ב' במסורה. הכא. ואידך במשוך בקרן היובל (יהושע ו, ה). שגם לשם נזדמן להם שופר מאילו של יצחק, ובזכות זה השופר של מתן תורה נפלה חומת יריחו.

פרק יט, טז
בהית הבקר. חסר וי"ו שאז שלמו ששה העונות.

פרק יט, יז-יח
בתחתית ההר. והר סיני. מלמד שנתלש ההר ממקומו ונעשה כהר על גבי הר.

פרק יט, יט
הולך וחזק. ב' במסורה. הכא. ואידך ודוד הולך וחזק (ש"ב ג, א). כדאיתא בעירובין (נג, א) דוד גלי מסכתא הולך וחזק, שאול לא גלי מסכתא, כתיב (שם, שם) הולכים ודלים. וזהו ודוד הולך וחזק, בתורה דכתיב בה: הולך וחזק מאד.

פרק יט, כג
וקדשתו. ב' במסורה. חד ריש פסוק וחד סוף פסוק. וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב (ויקרא כא, ח). הגבל את ההר וקדשתו. וקדשתו גבי כהן ריש פסוקא לפי שקדושתו ראשון, לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. ותלמיד חכם קדושתו בסוף כדכתיב לקדושים אשר בארץ המה (תהלים טז, ג) כלומר לאחר מיתתו שיהיה בארץ נכרת קדושתו, כי בחייהם הן בקדושיו לא יאמין. וגם גדולת תלמיד חכם בסוף הקריאה, שגדול שבכולם גולל.

הפרק הבא    הפרק הקודם