פרק כו
פרק כו, א
עשר יריעות. כנגד עשרת הדברות.
משזר בגימטריא חוט כפל שמנה.

פרק כו, ג
וחמש וגו' חברת. כנגד ה' דברות על לוח אחד וכנגד ה' שעל הלוח השני.

פרק כו, ו
חמשים קרסי. כנגד חמשים שערי בינה.

פרק כו, ט
הששית. ב' בתורה. היריעה הששית. וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית (ויקרא כה, כא). בזכות השלחן שהיה במשכן נשלחה ברכה בכל העולם.

פרק כו, יג
בארך. ג' במסורה. בארך יריעת האהל. וייף בגדלו באורך דליותיו (יחזקאל לא, ז). באורך אפים יפותה קצין (משלי כה, טו). פי' באורך אפים, המשכן שנאמר בו באורך יריעות האהל, יפותה קצין, שנתפתה הקב"ה ונתרצה לישראל וכפר להם על ענין העגל, ונתייפה ישראל ונתגדל על כל, שהשרה שכינתו בתוכם. וזהו וייף בגדלו באורך, שנתיפה ונתגדל בארץ, כמשכן שכתוב בו באורך.

פרקכו, יד
תחש. בגימטריא שש גונים.

פרק כו, טו
למשכן. עצי שטים עומדים בגימטריא לכפר על מעשה שטים.
כ"ד פעמים שטים בפרשה כנגד כ"ד אלף שנפלו בשטים.
מ"ח קרשים כנגד מ"ח נביאים ומ"ח משמורות כהונה ולויה. והיו ז' בריחים כנגד שבעה דורות מאברהם עד משה ושבעה רועים. והבריח התיכון הוא דוד שמבריח האומות מן הקצה.

פרק כו, כד
ויחדו. ב' במסורה. הכא. וחבירו ויחדו כולם יכליון (ישעיה לא, ג). לומר שהיו הקרשים כלים זה עם זה שלא היה זה נכנס וזה יוצא (שבת צח, ב) אי נמי רמז למ"ד (שם) שהיו כלים עד כאצבע. וזהו ויחדו כולם יכליון, שהיו כלים והולכים.

פרק כו, ל
הראית. ב' במסורה. הכא. ואידך אתה הראית לדעת (דברים ד, לה). פי' בהר הראית לדעת כי ה' הוא האלהים ואין עוד, שהרכין שמי שמים על ההר והראך שהוא לבדו מושל בעליונים ובתחתונים.

הפרק הבא    הפרק הקודם