פרק ג
פרק ג, ו
ויסתר משה פניו. ב' במסורה. הכא. ואידך ויסתר עמל מעיני (איוב ג, י). שאילו היה מביט בזיו השכינה בתוך הסנה והיה מבקש רחמים על ישראל לא היו גולים יותר כי הסנה הוא סימן עמו אנכי בצרה. וזהו ויסתר משה ויסתר עמל מעיני. שאם לא היה מסתיר פניו היה מסתיר עמל מעיני.

פרק ג, ז
ראה ראיתי. כתיב בה"א כגד ה' העבודות. בפרך. מרר. לחץ. ענוי. עבודה קשה. וכנגדם ה' פעמים סנה בפרשה.
צעקתם. ב' במסורה. ואת צעקתם שמעתי. כי גדלה צעקתם (בראשית יט, יג) גבי סדום. לומר שגדלה צעקתם כצעקת סדום.

פרק ג, יא
מי אנכי. ב' במסורה. מי אנכי כי אלך אל פרעה. מי אנכי וגו' כי הביאותני עד הלום גבי דוד (ש"ב ז, יח. דה"י א' יז, טז). מלמד שבקש משה מלכות לו ולזרעו ולא רצה הקב"ה ליתן לו שנאמר (פסוק ה) אל תקרב הלום ואין הלום אלא מלכות, שנאמר: מי אנכי כי הביאותני עד הלום (זבחים קב.). אז אמר משה כיון שהמלכות פוסקת ממני ואינה לבני, שלח נא ביד תשלח (להלן ד, יג).

פרק ג, יג
לי מה שמו מה. סופי תיבות שם בן ד' אותיות שמסר לו שם המיוחד. וכתיב בתריה (פסוק טז) לך ואספת את זקני ישראל, שאין מוסרין אותו אלא לזקנים שבדור.

פרק ג, יד
אהיה. ג' פעמים אהיה כנגד ג' אבות והם אברהם יצחק ויעקב. אברהם, והיה ברכה (בראשית יב, ב). יצחק, גור בארץ הזאת ואהיה עמך (שם כו, ג). יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך (שם לא, ג).
אהיה. עולה כ"א. וכן התחלת ג' שמות של י"ג מדות, ה' ה' אל (להלן לד, ו). וכן ראשי תיבות א'ברהם י'צחק י'עקב. וכן התחלת ה' חומשי תורה ב, ו, ו, ו, א. ב' פעמים אהיה עולה בחשבון מ"ב, שמסר לו שם של מ"ב אותיות. ג' פעמים אהיה עולה ס"ג והם י"ב אותיות, כנגד י"ב שבטים והם נ' אותיות. צרף עמהם י"ג אותיות של שמות האבות ויהיה החשבון ס"ג אותיות.

פרק ג, טו
זה שמי לעלם. זה עולה כמנין י"ב מלמד שמסר לו שם של י"ב אותיות.

פרק ג, טז
פקד פקדתי אתכם. כמנין פקוד חסרתי לכם מלשון ולא נפקד ממנו איש (במדבר לא, מט).
העשוי. ב' במסורה. ואת העשוי לכם במצרים. ואידך כל הזהב העשוי למלאכה (להלן לח, כד). שכל זהב הבא להם במצרים היו מיחדים אותו למלאכת המשכן.

דבר אחר:
בשביל שעשו מלאכה במצרים לקחו כל הזהב העשוי למלאכה בשכרם (סנהדרין צא.)

פרק ג', יח
ושמעו לקלך. לקלך חסר, רוצה לומר שאינך צריך להרבות בקול כי מיד בקל ישמעו לך.
ושמעו. ב' במסורה. ושמעו לקלך. ושמעו מצרים כי העלית בכחך (במדבר יד, יג). כשדבר משה עם פרעה שמעוהו בכל מצרים.

דבר אחר:

אע"פ שקולו היה נמוך היה נשמע בכל ארץ מצרים. ולפי שקול בני אדם נמוך לכך הוא חסר.

פרק ג, יט
ואני ידעתי. נ' עקומה רמז לחמשים מכות.
להלך. ב' במסורה בתורה. הכא ולא יתן אתכם מלך מצרים להלוך. ואידך כי מאן ה' לתתי להלך עמכם (במדבר כב, יג). מלמד כי שלשה היו באותה עצה יתרו איוב בלעם. אמר הקב"ה יודע אני כי לא יתן אתכם להלך בעצת בלעם ועל כן אני צריך להראות ידי לבטל עצתו. ואמר בלעם מאן ה' לתתי להלך עמכם לקלל העם משבטל עצתי שיעצתי לפרעה הוא שמאן אותי להלוך לקלל העם.

פרק ג, כ
אשר אעשה בקרבו. אשר בגימטריא דצ"ך עד"ש באח"ב שבקרבו היו רשומות המכות.

פרק ג, כא
תלכון. ב' במסורה. הכא. ואידך ובמנוסה לא תלכון (ישעיה נב, יב). להקיש גאולה אחרונה לגאולה ראשונה.
לא תלכו. ב' במסורה. לא תלכו ריקם. ואחרי אלהים אחרים לא תלכו (ירמיה ז, ו). כשיצאו ישראל ממצרים התרה בהם להשליך ע"ז שבידם לפי שהיו עומדין בין האומות כדכתיב ביחזקאל (כ, ו-ז) ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים וגו' ואומר אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו.

פרק ג, כב
ושמלת. ב' במסורה. כלי כסף וכלי זהב ושמלות. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת (להלן יב, לה). לומר לך שכל כלי הכסף והזהב לקחו, אבל שמלות לא לקחו אלא כל אחד ב' שמלות, אחד לצרור בו הבצק דכתיב משארותם צרורות בשמלתם (להלן יב, לד) ואחד למלבוש, והיא הספיקה להם כל ימי היותם במדבר דכתיב: שמלתך לא בלתה מעליך (דברים ח, ד).
ונצלתם בגימטריא כמצולה שאין בה דגים.

הפרק הבא    הפרק הקודם