פרק ל
פרק ל, ד
בהמה. ג' במסורה. לשאת אותו בהמה. אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה (להלן לו, א). כי בהמה שמן חלקו (חבקוק א, טז). זהו שכתוב (קהלת ז, יב) החכמה תחיה בעליה, חכמה ותבונה בהמה, כי בהמה שמן חלקו. ועוד שהיא מגדלתו ומרוממתו לשאת אותו בהמה.בעל הטורים לפרשת כי תשא
פרק ל, יב
כי תשא. סמך קרנותיו (לעיל פסוק י) לכי תשא רמז למה שאמרו (בבא בתרא י, ב) רמה קרנו של ישראל בכי תשא. וסמך יום הכפורים לכופר נפשו שביום הכפורים צריך ליתן כופר נפשו, כי אז כל העם נמנין ועוברין לפניו. ולכך נהגו לפסוק צדקה ביום הכפורים.
תשא את ראש בני. ראשי תיבות עולה כמנין תר"ג שכך היו האלפים, שש מאות אלף ושלשת אלפים (שמות לח, כו). וכן בני ישראל עולה תר"ג.
ונתנו. אם תקראנה למפרע יהיה גם כן ונתנו. לומר לך מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו. ולא יחסר לו בשביל זה כלום.
ג' פעמים פקודים בפסוק וג' פעמים מחצית השקל בפרשה (פסוקים יג (תרי), טו). ג' פעמים כופר נפשו (פסוקים יב, טו, טז). וג' פעמים לכפר (פסוקים טו, טז (תרי). וג' פעמים בני ישראל (יב, טז (תרי). לכפר על ג' דברים על המלחמה ורעב ודבר. וכן אמר גד החוזה לדוד, כשמנה את ישראל, שלש אנכי נוטל עליך (ש"ב כד, יב).

פרק ל, יג
זה יתנו כל העובר על. בגימטריא זה היה כמין מטבע של אש.
זה יתנו.
כמנין ז"ה פירוש י"ב שבטים יתנו, דאיכא למ"ד (ירושלמי שקלים פ"א ה"ג) שבט לוי לא נמנו.
עשרים. בגימטריא עשיר ודל שהיו כולם שוים בזה.
שקל. בגימטריא נפש שבא לכפר על הנפש.

פרק ל, יד
מבן עשרים שנה. סופי תיבות המן שבא להכריע שקלים של המן.
שנה ומעלה. בגימטריא לעונשים.
עשרים שנה ומעלה. ראשי תיבות עשו ואתן אדם תחתיך (ישעיה מג, ד).

פרק ל, טז
הכפורים. ב' במסורה. ולקחת את כסף הכפרים. מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר (לעיל ל, י) וגם זה רמז לפסוק צדקה ביוה"כ.
והיה לבני ישראל לזכרון. מלא וי"ו. על שתי כתפיו לזכרון (לעיל כח, יב) חסר וי"ו. שלא היו לזכרון אלא בעודו על כתפיו אבל כל זמן שהיו קיימין ועומדין לא היו לזכרון.

פרק ל, יח
ועשית כיור. סמך כיור לפרשת שקלים לומר שהגשמים נעצרים בשביל פוסקי צדקה ואינן נותנין.
לרחצה. ד' במסורה (להלן מ, ל דה"י ב' ד, ו (תרי). שכל כיור שאינו מחזיק כדי שירחצו ממנו ארבעה כהנים כאחד אינו כיור.

פרק ל, לב
קדש הוא קדש יהיה לכם. בגימטריא למלכות בית דוד.

פרק ל, לד
קח לך סמים. סופי תיבות חכם, חמרא וריחני פיקחין.
זכה. ג' במסורה. ולבונה זכה. ונתת על המערכת לבונה זכה (ויקרא כד, ז). ותפילתי זכה (איוב טז, יז). זה שאומר הכתוב (תהלים קמא, ב) תכון תפלתי קטרת לפניך, שהתפלה דומה לקטורת, כשם שזה זכה כך התפלה צריכה שתהיה זכה.

פרק ל, לה
רוקח. ב' מלאים. מעשה רוקח. זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח (קהלת י, א). זהו שדרשו רבותינו (במדר"ר ד, יג) שהיו מרננים אחר הקטורת לומר, בה מתו נדב ואביהוא בה מתו עדת קרח, שנאמר מות גבי רוקח דהיינו קטורת, ואמר להם משה ראו שאין הקטורת ממית אלא אדרבה מחיה, שנאמר (במדבר יז, יב) ויתן את הקטורת ויכפר על העם, דכתיב מעשה רוקח ממלח טהור קדש, אלא החטא ממית.

פרק ל, לז
והקטרת אשר תעשה. י"א תיבות בפסוק כנגד י"א סמים שבקטרת.


הפרק הבא    הפרק הקודם