פרק לב
פרק לב, א
כי בשש משה. חסר וי"ו לומר שבאו שש שעות:
בשש. ב' במסורה. כי בשש משה. מדוע בשש רכבו לבא (שופטים ה, כח). מה התם מת אף הכא היו סוברים שמת, כמו שדרשו רז"ל (שבת פט, א) שהראה להם דמות מטתו ברקיע. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. בגימטריא שהראה להם השטן מטתו של משה רבינו.

פרק לב, ד
אלה אלהיך. שאיוו לאלוהות הרבה.

פרק לב, ה
מזבח לפניו. בגימטריא זהו חור דדרשינן (סנהדרין ז, א) מזבוח לפניו.

פרק לב, ו
ויעלו עולות. בגימטריא בכורות שהבכורות העלו עולות לפניו.

פרק לב, י
הניחה. ב' במסורה. הניחה לי. הניחה אותי והמשני את העמודים (שופטים טז, כו). לומר לך שהרג בהם במותו יותר ממה שהמית בחייו (שם שם, ל). וזהו הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, שכילם והמית כל שריהם.
ואכלם. ב' במסורה. ויחר אפי בהם ואכלם. ואידך ואכלם ואמחצם (ש"ב כב, לט). זהו שדרשו (סנהדרין קב, א) שאין פורענות שאין בה פרעון ממעשה העגל.
ואעשה אותך. מלא וי"ו שיצאו ממך שש מאות אלף.

פרק לב, יא
ויחל. ד' במסורה. הכא ויחל משה. ואידך ויחל יהואחז (מ"ב יג, ד). ויחל את פני ה' (ירמיה כו, יט). ויחל איש האלהים (מ"א יג, ו) בענין ירבעם. והיינו כדאיתא בברכות בסוף תפלת השחר (ל, ב) כמה ישהה בין תפלה לתפלה כדי שתתחולל דעתו עליו ומפרש ליה מ"ויחל". ומפרשינן בירושלמי (ברכות פ"ד ה"ו) שהוא ד' אמות כנגד ד' פעמים ויחל.

פרק לב, יג
זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך. כאן הקדים האבות לעבדיך וכתיב התם (דברים ט, כז) זכור לעבדיך לאברהם וגו' והקדים עבדיך לאבות. לומר כי היו עבדיו מתחלה ועד סוף. כיוצא בו דוד עבדי (מ"א, יא, יג). ועבדי דוד (יחזקאל לד, כד).

פרק לב, יד
ברעה. כתיב בה"א בשביל חמשה דברים שעשו אכלו ושתו (פסוק ו). ויקומו לצחק (שם). וישתחוו (פסוק ח). ויזבחו (שם). ומחולות (פסוק יט):

פרק לב, יח
קול ענות אנכי שומע. בגימטריא שנהרג חור ועבדו עבודה זרה.
ענות.
ב' במסורה. קול ענות. יום ענות אדם נפשו (ישעיה נח, ה). שזה הענות לא נתכפר להם.

פרק לב, יט
וישלך מידו. חסר יו"ד. שכפרו ביו"ד הדברות, וי' פעמים פסל בתורה (שמות כ, ד. דברים ד, טז. כג. כה. שם ה, ח. שם כז, טו. ויקרא כו, א (ופסל). דברים ז, כה (פסילי). שם יב, ג (ופסילי). שם ז, ה (ופסיליהם). וי' פעמים תועבת ה' במשלי (ג, לב. יא, א. כ. יב, כב. טו, ח. כו. טז, ה. יז, טו. כ, י. כג).

פרק לב, כב
כי ברע. אותיות ערב שערב רב גרמו להם לעשותו.

פרק לב, כה
פרע. ב' במסורה. כי פרע הוא. וראשו יהיה פרוע (ויקרא יג, מה). מה מצורע מטמא אף עבודת גלולים מטמאה.

פרק לב, ל
אכפרה. ב' במסורה. אכפרה בעד חטאתכם. אכפרה פניו במנחה (בראשית לב, כא). זהו שאמרו (ברכות ו, ב) לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה. אכפרה בעד חטאתכם, להתפלל עליכם. מתי?
אכפרה פניו במנחה.

פרק לב, לד
הנה מלאכי ילך לפניך. מלאכי בגימטריא מאה ואחד. ילך עולה כמנין הלכה. רמז למה שאמרו (חגיגה ט, ב) אינו דומה מי ששונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד, שע"י כך ילך ההלכה לפניו. גם הנה עולה כמנין הלכה. גם ישקני מנשיקות פיהו (שה"ש א, ב) עולה מאה ואחד.
הנה מלאכי. אותיות מיכאל שהוא מלאכי המיוחד לי.

הפרק הבא    הפרק הקודם