בעל הטורים לפרשת פקודי

פרק לח
פרק לח, כא
אלה פקודי. מלא וי"ו שפקד לכל ו' מאות אלף, שלא יחשדוהו שלקח מן הכסף:
המשכן. משכן. שנתמשכן ב' פעמים בשביל עונות ישראל. וזה שאמרו אנשי כנסת הגדולה חבול חבלנו (נחמיה א, ז). סך כמנין משכן שנים היה עדות ששכינה שורה בישראל, שבית ראשון עמד ת"י שנה כמנין משכן.

פרק לח, כב
ובצלאל בן אורי בן חור. ג' פעמים בתורה (הכא. ולעיל לא, ב. לה, ל). נתייחס כנגד שלשה מעלות שהיו בו, חכמה ותבונה ודעת (לעיל לא, ג).

פרק לח, כג
ואתו אהליאב. פי' אלו השנים היו עדים למשה שהשלים כל החשבון שקבל.

פרק לח, כד
כל הזהב. חמשה מיני זהב חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב (לעיל לה, כב). כנגד העשוי להם ה' ענויין פרך, מרר, ענוי, לחץ, עבודה קשה.

פרק לח, כו
בקע. ב' במסורה. בקע לגלגלת. בקע משקלו (בראשית כד, כב). שרמז לה שעתידין בניה לשקול בקע לגלגלת.

פרק לח, כז
מאת האדנים. כנגד מיוסדים על אדני פז (שה"ש ה, טו) וכנגדם תקנו מאה ברכות בכל יום.

הפרק הבא    הפרק הקודם